Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 53 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22,23 dhe 33 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetërror për parandalimin...

Seanca e 52 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22,23 dhe 24 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr.12/19) dhe nenit 9 nga rregullorja e punës së Komisionit Shtetërror për parandalimin...

NJOFTIM PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit i përgëzoi katër nëpunësit shtetërorë (Biljana Karakashova Shulev, Branko Smijevski, Sanja Kostadinovski dhe Milka Muratovska), të cilët në konkurencë të lartë u përzgjodhën për studime të sponsorizuara nga...