Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 46-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit morri VENDIM për thirrje të...

Informim për publikun

Indeksi i perceptimit të korrupsionit në Transparensi internejshënal tregon se, me fitimin e 35 pikëve të indeksit, Republika e Maqedonisë së Veriut ngecë në luftën kundër korrupsionit, por një kohë shënoi rënie për 5...

Seanca e 45-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 12/19) Kryetari Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë VENDIM për...

Seanca e 44-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyratre e RM nr.12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, morri këtë VENDIM Për thirrje të...