Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 43-të e KSHPK

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM nr 12/19) zëvendës kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, e morri këtë: VENDIM...