Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Seanca e 39 e KSHPK

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (gazeta zyrtare e RM nr. 12/19) Kryetari i Komisionit shtetëror për parandalim të Kkorrupsionit, miratoi këtë: VENDIMPër thirrje të...

Takim pune me përfaqësues të IFES

Me datë 28. 09. 2020 në hapsirat e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, Kryetari dhe antarët e komisionit shtetëror bënë takim me përfaqësuesit e IFES në të cilën u bisedua për veprimet e...