Одлуки

Одлуки

55-та седница на ДКСК од 16.11.2021 година и две продолженија од 17.11.2021 и 18.11.2021 година

Одлука број: 12-2265/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2410/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2458/16 од 25.11.2021 година

Одлука број: 12-2737/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2196/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2608/4 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-3609/2 од 25.11.2021 година

Одлука број: 12-3069/7 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2092/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-1650/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-1901/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-262/22 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-583/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1696/3 од 16.11.2021 година

Одлука број: 12-1801/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1802/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-5204/1 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-209/2 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1507/2 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-2686/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-5168/1 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-1488/2 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-736/5 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-384/2 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-3539/4 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-172/8 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-524/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-718/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-801/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-1045/5 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1803/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1804/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1867/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-3365/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2636/3 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2668/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2995/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-3305/3 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-3449/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-3596/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-11/7 од 23.11.2021 година во врска со број 12-4436/19

Одлука број: 12-575/3 од 23.11.2021 година во врска со број 12-570/19

Одлука број: 12-2117/3 од 23.11.2021 година во врска со број 12-5054/19

Одлука број: 12-2347/4 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-2775/4 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-3306/3 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-2501/2 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-4183/2 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-4061/2 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-2540/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1461/2 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1417/2 од 19.11.2021 година

54-та седница на ДКСК од 01.11.2021 година и продолжениe од 02.11.2021 година

Одлука број: 12-4551/2 од 16.11.2021 година во врска со број 12-4551/19

Одлука број: 12-1135/6 од 16.11.2021 година во врска со број 12-2625/19

Одлука број: 12-2308/2 од 16.11.2021 година во врска со број 12-2308/19

Одлука број: 12-2380/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1853/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1765/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1904/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1297/4 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-531/7 од 10.11.2021 година во врска со број 12-1773/20

Одлука број: 12-78/2 од 10.11.2021 година во врска со број 12-2982/20

Одлука број: 12-551/4 од 10.11.2021 година во врска со број 12-2280/19

Одлука број: 12-2564/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-5423/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-4235/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-4459/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-329/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-993/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-1563/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-1617/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-1689/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-3270/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-3437/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-3538/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-4120/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-2503/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2361/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-245/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2418/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-302/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2466/4 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2589/5 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2555/6 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-187/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1825/7 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1948/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1966/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1433/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1405/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1314/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-929/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-30/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1873/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-614/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-813/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-450/5 од 05.11.2021 година во врска со број 12-3848/20

Одлука број: 12-605/3 од 05.11.2021 година во врска со број 12-4181/20

Одлука број: 12-1522/4 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2749/8 од 05.11.2021 година во врска со број 12-5047/19

Одлука број: 12-3774/4 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4013/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4015/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4044/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4046/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-821/3 од 04.11.2021 година

Одлука број: 12-2141/8 од 04.11.2021 година

Одлука број: 12-2163/7 од 04.11.2021 година

Одлука број: 12-3162/9 од 04.11.2021 година

53-та седница на ДКСК од 20.10.2021 година
51-ва седница на ДКСК од 31.08.2021 г. и продолжение од 01.09.2021 година

Одлука број: 12-1583/4 од 16.11.2021 година во врска со број 12-5068/19

Одлука број: 12-335/7 од 21.09.2021 година во врска со број 12-5072/19

Одлука број: 12-2147/2 од 20.09.2021 година во врска со број 12-2147/20

Одлука број: 12-649/2 од 20.09.2021 година во врска со број 12-1823/20

Одлука број: 12-66/5 од 20.09.2021 година во врска со број 12-1705/19

Одлука број: 12-3269/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-1530/4 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-1531/4 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-1533/4 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-3312/1 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-1685/4 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-1756/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-1760/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2150/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2485/3 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2525/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2711/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2367/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-1971/2 од 07.09.2021 година

Одлука број: 12-1870/2 од 07.09.2021 година

Одлука број: 12-4657/6 од 06.09.2021 година во врска со број 12-4657/19

Одлука број: 12-5319/2 од 06.09.2021 година во врска со број 12-5319/19

Одлука број: 12-3247/2 од 06.09.2021 година

Одлука број: 12-1764/4 од 06.09.2021 година во врска со број 12-1593/20

Одлука број: 12-3867/2 од 06.09.2021 година во врска со број 12-3867/19

Одлука број: 12-346/3 од 06.09.2021 година во врска со број 12-2859/19

Одлука број: 12-4702/2 од 06.09.2021 година во врска со број 12-4702/19

Одлука број: 12-4761/3 од 06.09.2021 година во врска со број 12-4761/19

Одлука број: 12-5017/2 од 03.09.2021 година во врска со број 12-5017/19

Одлука број: 12-1542/2 од 02.09.2021 година

Одлука број: 12-3796/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3268/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3267/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3259/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3257/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3256/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3197/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-1183/6 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-585/4 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-2444/5 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3240/1 од 02.09.2021 година во врска со број 12-606/20

Одлука број: 12-1603/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-529/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3241/1 од 02.09.2021 година во врска со број 12-574/20

Одлука број: 12-3242/1 од 02.09.2021 година во врска со број 12-1602/20

Одлука број: 12-10/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-374/4 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-1046/3 од 03.09.2021 година


50-та седница на ДКСК од 21.07.2021 г. и продолженија од 22.07.2021 и 23.07.2021 година

Одлука број: 09-168/12 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-554/7 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2791/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2792/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2793/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2794/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-339/5 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-385/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-488/5 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-514/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-735/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-873/6 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-953/6 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-1808/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-2165/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-2460/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-2474/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-3360/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-1797/4 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-4421/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-3999/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-492/5 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-2028/3 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-2190/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-3477/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-2351/1 од 22.07.2021 година

Одлука број: 09-3668/1 од 22.07.2021 година

Одлука број: 09-207/4 од 26.07.2021 година

Одлука број: 12-2810/1 од 16.08.2021 година

Одлука број: 12-458/3 од 16.08.2021 година

Одлука број: 12-1760/5 од 10.08.2021 година во врска со број 12-2986/19

Одлука број: 12-3457/6 од 10.08.2021 година во врска со број 12-3457/19

Одлука број: 12-33/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-934/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-866/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-2211/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-3540/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-1255/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-576/6 од 04.08.2021 година во врска со број 12-271/19

Одлука број: 12-588/13 од 04.08.2021 година во врска со број 12-588/19

Одлука број: 12-326/3 од 04.08.2021 година во врска со број 12-2735/19

Одлука број: 12-2469/5 од 04.08.2021 година во врска со број 12-2650/19

Одлука број: 12-2205/3 од 04.08.2021 година во врска со број 12-4720/19

Одлука број: 12-103/2 од 03.08.2021 година во врска со број 12-103/20

Одлука број: 12-211/4 од 03.08.2021 година во врска со број 12-4441/20

Одлука број: 12-387/5 од 03.08.2021 година во врска со број 12-387/20

Одлука број: 12-419/2 од 03.08.2021 година

Одлука број: 12-526/6 од 03.08.2021 година во врска со број 12-1606/20

Одлука број: 12-890/25 од 03.08.2021 година во врска со број 12-5038/19

Одлука број: 12-942/4 од 03.08.2021 година во врска со број 12-942/20

Одлука број: 12-1260/9 од 03.08.2021 година во врска со број 12-3103/19

Одлука број: 12-1882/3 од 03.08.2021 година во врска со број 12-3845/19

Одлука број: 12-2014/2 од 03.08.2021 година во врска со број 12-2014/20

Одлука број: 12-2552/3 од 03.08.2021 година

Одлука број: 12-395/7 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-400/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-626/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-1495/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4487/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4665/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4707/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4772/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4984/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-5028/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-1087/3 од 27.07.2021 година

Одлука број: 12-558/7 од 27.07.2021 година

Одлука број: 12-1347/4 од 26.07.2021 година во врска со број 12-1347/20

Одлука број: 12-1434/2 од 23.07.2021 година

Одлука број: 12-2270/4 од 26.07.2021 година во врска со број 12-2270/20

Одлука број: 12-2641/4 од 26.07.2021 година во врска со број 12-2641/20

Одлука број: 12-3417/2 од 26.07.2021 година во врска со број 12-3417/20

Одлука број: 12-347/2 од 23.07.2021 година во врска со број 12-3766/19

Одлука број: 12-628/5 од 26.07.2021 година во врска со број 12-4051/20

Одлука број: 12-707/3 од 26.07.2021 година

Одлука број: 12-891/4 од 26.07.2021 година

Одлука број: 12-1264/2 од 26.07.2021 година во врска со број 12-3313/20

Одлука број: 12-1269/4 од 23.07.2021 година

Одлука број: 12-1923/3 од 23.07.2021 година во врска со број 12-3942/20

Одлука број: 08-3457/5 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-2751/1 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-42/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-50/7 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-58/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-59/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-132/7 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-252/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-1678/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-4172/14 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-1889/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-41/2 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-148/5 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-1771/2 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-2144/2 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-2360/9 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-2396/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3096/13 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3481/3 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-3870/8 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-4292/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-2363/3 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3092/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3094/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3878/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-4165/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-11/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-29/4 од 26.07.2021 година

49-та седница на ДКСК од 07.06.2021 г. и продолжение од 08.06.2021 година и 09.06.2021 година

Одлука број: 12-2160/5 од 29.06.2021 година во врска со број 12-2405/19

Одлука број: 12-769/12 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-396/6 од 29.06.2021 година во врска со број 12-4179/19

Одлука број: 12-616/2 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-2177/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-3455/19

Одлука број: 12-3897/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-3897/20

Одлука број: 12-46/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-3478/19

Одлука број: 12-2168/3 од 29.06.2021 година во врска со број 12-4031/19

Одлука број: 12-2283/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-2830/19
Извештај број: 12-2283/1 од 25.06.2021 година

Одлука број: 12-987/2 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-1190/2 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-1128/18 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-342/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-342/19

Одлука број: 12-4082/3 од 29.06.2021 година во врска со број 12-4082/20

Одлука број: 12-2668/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-2668/20

Одлука број: 12-425/3 од 21.06.2021 година

Одлука број: 12-2279/2 од 21.06.2021 година во врска со број 12-2279/20

Одлука број: 12-1328/4 од 15.06.2021 година во врска со број 12-5257/19

Одлука број: 12-3763/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3763/20

Одлука број: 12-918/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-918/20

Одлука број: 12-1509/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-1509/20

Одлука број: 12-3186/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3186/20

Одлука број: 12-2457/4 од 15.06.2021 година во врска со број 12-2457/20

Одлука број: 12-81/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-604/20 и 12-5738/19

Одлука број: 12-80/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3109/19

Одлука број: 12-559/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-4101/20

Одлука број: 12-2308/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-2308/20

Одлука број: 12-187/4 од 15.06.2021 година во врска со број 12-187/20

Одлука број: 12-323/5 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3323/20

Одлука број: 12-4299/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-2427/19

Одлука број: 12-327/5 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3528/19

Одлука број: 12-1380/6 од 15.06.2021 година во врска со број 12-1380/20

Одлука број: 12-1110/3 од 14.06.2021 година во врска со број 12-1815/20

Одлука број: 12-984/5 од 14.06.2021 година во врска со број 12-984/20

Одлука број: 12-51/4 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4469/19

Одлука број: 12-95/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4040/19

Одлука број: 12-175/3 од 10.06.2021 година

Одлука број: 12-200/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-200/20

Одлука број: 12-303/7 од 10.06.2021 година

Одлука број: 12-314/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-314/20

Одлука број: 12-504/3 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4313/20

Одлука број: 12-509/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-2734/19

Одлука број: 12-564/4 од 10.06.2021 година во врска со број 12-3259/19

Одлука број: 12-566/3 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4269/19

Одлука број: 12-739/8 од 10.06.2021 година во врска со број 12-2775/19

Одлука број: 12-893/3 од 10.06.2021 година во врска со број 12-1920/19

Одлука број: 12-894/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-5483/19

Одлука број: 12-1028/4 од 10.06.2021 година во врска со број 12-2237/20

Одлука број: 12-1449/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-1449/20

Одлука број: 12-3188/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-3188/20

Одлука број: 12-3757/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4205/19

Одлука број: 12-4188/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4188/20

Одлука број: 12-5511/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-5511/19


47-ма седница на ДКСК од 31.03.2021 година и продолжение од 09.04.2021 година и 13.04.2021 година

Одлука број: 12-1567/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3131/19

Одлука број: 12-550/4 од 20.04.2021 година во врска со број 12-1918/19

Одлука број: 12-1608/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-2860/19

Одлука број: 12-1609/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-4224/19

Одлука број: 12-1610/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-3792/19

Одлука број: 12-1611/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-3999/19

Одлука број: 12-1612/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-3530/19

Одлука број: 12-39/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3160/19

Одлука број: 12-1590/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3479/19

Одлука број: 12-1589/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3876/19

Одлука број: 12-1147/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2227/19

Одлука број: 12-874/3 од 15.04.2021 година во врска со број 12-282/19

Одлука број: 12-1585/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-1242/20

Одлука број: 12-1591/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2917/19

Одлука број: 12-477/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-4232/19

Одлука број: 12-1582/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5036/19

Одлука број: 12-1215/3 од 15.04.2021 година во врска со број 12-4718/19

Одлука број: 12-1219/3 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5034/19

Одлука број: 12-1259/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-4376/19

Одлука број: 12-2459/7 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2459/20

Одлука број: 12-287/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2365/19

Одлука број: 12-465/5 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3210/20

Одлука број: 12-982/6 од 15.04.2021 година во врска со број 12-982/20

Одлука број: 12-216/6 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5292/19

Одлука број: 12-1378/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-1378/20

Одлука број: 12-1570/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5686/19

Одлука број: 12-1571/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5486/19

Одлука број: 12-266/2 од 14.04.2021 година во врска со број 12-3412/20

Одлука број: 12-1525/1 од 12.04.2021 година во врска со број 12-2945/19

Одлука број: 12-1526/1 од 12.04.2021 година во врска со број 12-1869/20

Одлука број: 12-1462/1 од 06.04.2021 година во врска со број 12-4065/19

Одлука број: 12-1430/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-4736/19

Одлука број: 12-1429/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-5304/19

Одлука број: 12-417/2 од 05.04.2021 година во врска со број 12-3473/20

Одлука број: 12-1420/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-5049/19

Одлука број: 12-1422/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-4564/19

Одлука број: 12-1423/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-4936/19

Одлука број: 12-1424/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-116/20

46-та седница на ДКСК од 12.02.2021 година и продолжение од 19.02.2021 година

Одлука број: 09-950/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-951/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-954/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-955/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-953/2 од 04.03.2021 година

Одлука број: 09-952/2 од 08.03.2021 година

Одлука број: 09-949/2 од 03.03.2021 година

Одлука број: 09-948/2 од 08.03.2021 година

Одлука број: 09-3413/6 од 03.03.2021 година

Одлука број: 09-489/2 од 22.02.2021 година

Одлука број: 09-540/4 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-744/4 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-779/3 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-873/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-1243/4 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-1878/5 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-2262/11 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-2766/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-4000/3 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-179/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-1976/1 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-493/2 од 22.02.2021 година

Одлука број: 09-1335/4 од 24.02.2021 година

Одлука број: 09-3598/4 од 24.02.2021 година

Одлука број: 09-3869/5 од 24.02.2021 година

Одлука број: 09-3663/1 од 22.02.2021 година

Одлука број: 09-28/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-2159/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-4599/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-333/2 од 19.02.2021 година

Одлука број: 09-731/1 од 15.02.2021 година

Одлука број: 09-800/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-799/2 од 18.02.2021 година

Одлука број: 12-991/1 од 02.03.2021 година во врска со број 12-5440/19

Одлука број: 12-1609/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 12-1437/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 12-1204/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 12-442/8 од 26.02.2021 година во врска со број 12-3254/2019

Одлука број: 12-2155/6 од 26.02.2021 година во врска со број 12-4199/2019

Одлука број: 12-2154/4 од 26.02.2021 година во врска со број 12-3501/2019

Одлука број: 12-721/4 од 26.02.2021 година во врска со број 12-5484/2019

Одлука број: 12-722/7 од 26.02.2021 година во врска со број 12-4472/2019

Одлука број: 12-153/2 од 26.02.2021 година во врска со број 12-2256/2019

Одлука број: 12-121/2 од 26.02.2021 година во врска со број 12-4561/2019

Одлука број: 12-3308/2 од 26.02.2021 година во врска со број 12-3308/2019

Одлука број: 12-2191/14 од 26.02.2021 година во врска со број 12-2838/2019

Одлука број: 12-133/3 од 25.02.2021 година во врска со број 12-2148/2019

Одлука број: 12-370/2 од 25.02.2021 година во врска со број 12-2987/2019

Одлука број: 12-911/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-5847/2019

Одлука број: 12-920/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-3844/2019

Одлука број: 12-910/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-4819/2019

Одлука број: 12-912/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-3687/2019

Одлука број: 12-918/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-2025/2019

Одлука број: 12-3612/2 од 24.02.2021 година во врска со број 12-3612/2019

Одлука број: 12-2672/2 од 24.02.2021 година

Одлука број: 12-5841/2 од 24.02.2021 година

Одлука број: 12-3027/2 од 24.02.2021 година

Одлука број: 12-835/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4083/2019

Одлука број: 12-863/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3647/2019

Одлука број: 12-846/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2834/2019

Одлука број: 12-847/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4276/2019

Одлука број: 12-848/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4735/2019

Одлука број: 12-851/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2530/2019

Одлука број: 12-854/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3439/2019

Одлука број: 12-856/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3118/2019

Одлука број: 12-859/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-5194/2019

Одлука број: 12-860/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3559/2019

Одлука број: 12-861/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2076/2019

Одлука број: 12-864/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-5353/2019

Одлука број: 12-869/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4882/2019

Одлука број: 12-870/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-5598/2019

Одлука број: 12-871/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3546/2019

Одлука број: 12-872/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2333/2019

Одлука број: 12-831/1 од 22.02.2021 година во врска со број 12-3491/2019

Одлука број: 12-794/1 од 18.02.2021 година во врска со број 12-2230/2020

Одлука број: 12-152/2 од 16.02.2021 година

Одлука број: 12-3695/4 од 17.02.2021 година во врска со број 12-3695/2020

Одлука број: 12-734/1 од 15.02.2021 година

Одлука број: 12-740/1 од 16.02.2021 година во врска со број 12-3487/2019

Одлука број: 12-741/1 од 16.02.2021 година во врска со број 12-2052/2019

45-та седница на ДКСК од 29.12.2020 година и продолжение од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-131/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-4362/19

Одлука број: 12-134/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-3045/19

Одлука број: 12-135/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-3079/19

Одлука број: 12-136/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-5842/19

Одлука број: 12-5535/2 од 08.01.2021 година

Одлука број: 12-857/2 од 08.01.2021 во врска со број 12-5602/19

Одлука број: 12-4227/4 од 08.01.2021 година

Одлука број: 12-2172/5 од 08.01.2021 во врска со број 12-4719/19

Одлука број: 12-2175/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-2689/19

Одлука број: 12-2779/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-2210/19

Одлука број: 12-2171/4 од 08.01.2021 во врска со број 12-5229/19

Одлука број: 12-2424/5 од 08.01.2021 во врска со број 12-2424/19

Одлука број: 12-2517/4 од 08.01.2021 во врска со број 12-5161/19

Одлука број: 12-1719/5 од 05.01.2021 во врска со број 12-1719/20

Одлука број: 12-2130/7 од 08.01.2021 во врска со број 12-5321/19

Одлука број: 12-2623/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-5155/19

Одлука број: 12-4343/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-2989/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-3162/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-435/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-2864/19

Одлука број: 12-1261/5 од 05.01.2021 во врска со број 12-3649/19

Одлука број: 12-3292/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-4903/19

Одлука број: 12-562/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-2054/19

Одлука број: 12-2163/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-3723/19

Одлука број: 12-5575/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-5497/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-3821/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-3821/19

Одлука број: 12-432/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-3284/19

Одлука број: 12-1829/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-4263/19

Одлука број: 12-2591/2 од 05.01.2021 во врска со број 12-2591/20

Одлука број: 12-1510/2 од 05.01.2021 во врска со број 12-1510/20

Одлука број: 12-77/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-487/19

Одлука број: 12-75/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-2236/19

Одлука број: 12-74/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5358/19

Одлука број: 12-4458/1 од 30.12.2020 во врска со број 12-5099/19

Одлука број: 12-4457/1 од 30.12.2020 во врска со број 12-3390/19

Одлука број: 12-72/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5390/19

Одлука број: 12-73/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5189/19

Одлука број: 12-70/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-2398/19

Одлука број: 12-231/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-1451/19

Одлука број: 12-345/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-2591/19

Одлука број: 12-490/9 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-905/4 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-1881/3 од 30.12.2020 во врска со број 12-3458/19

Одлука број: 12-1925/7 од 30.12.2020 во врска со број 12-3270/19

Одлука број: 12-1976/26 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-2242/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-2538/19

Одлука број: 12-2244/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-2931/19

Одлука број: 12-2247/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-3807/19

Одлука број: 12-2489/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-1369/19

Одлука број: 12-2752/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-3366/19

Одлука број: 12-3346/3 од 30.12.2020 во врска со број 12-5093/19

42-ра седница на ДКСК од 27.11.2020 година и продолжение од 11.12.2020 година и 14.12.2020 година

Одлука број: 12-480/4 од 03.12.2020 година

Одлука број: 12-580/3 од 17.12.2020 во врска со број 12-5577/19

Одлука број: 12-581/3 од 17.12.2020 во врска со број 12-5517/19

Одлука број: 12-3746/2 од 16.12.2020 во врска со број 12-5792/19

Одлука број: 12-1917/4 од 16.12.2020 во врска со број 12-2596 од 2019 година

Одлука број 12-4296/1 од 16.12.2020 во врска со број 12-4349 од 2019 година

Одлука број 12-2540/8 од 16.12.2020 во врска со број 12-5354 од 2019 година

Одлука број: 12-4238/3 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4238 од 2019 година

Одлука број: 12-433/3 od 17.12.2020 година во врска со број 12-3015 од 2019 година

Одлука број: 12-444/6 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4344 од 2019 година

Одлука број: 12-500/5 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4932 од 2019 година

Одлука број: 12-1222/4 od 17.12.2020 година

Одлука број: 12-239/4 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3191 од 2019 година

Одлука број: 12-1831/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3711 од 2019 година

Одлука број: 12-1833/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3603 од 2019 година

Одлука број: 12-1885/5 od 16.12.2020 година во врска со број 12-5513 од 2019 година

Одлука број: 12-1903/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3502 од 2019 година

Одлука број: 12-4290/1 od 16.12.2020 година во врска со број 12-4055 од 2019 година

Одлука број: 12-4291/1 od 16.12.2020 година во врска со број 12-4228 од 2019 година

Одлука број: 12-4550/2 od 16.12.2020 година

Одлука број 12-5791/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-5737/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-5667/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-4562/2 од 16.12.2020 година во врска со број 4562 од 2019

Одлука број 12-2487/3 од 16.12.2020 година во врска со број 3329-2019

Одлука број 12-2397/6 од 16.12.2020 година во врска со број 2019

Одлука број 12-2213/6 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-2092/3 од 16.12.2020 година во врска со број 12-5849 од 2019

Одлука број: 12-715/5 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-749/2 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-969/6 во врска со број 12-5254 од 2019 година

Одлука број: 12-1212-3 во врска со број 12-3968 од 2019 година

Одлука број: 12-1401/7 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-1913-3 во врска со број 12-5547 од 2019 година

Одлука број: 12-1914-4 во врска со број 12-5761 од 2019 година

Одлука број: 12-1918-5 во врска со број 12-2452 од 2019 година

Одлука број: 12-1980/3 во врска со број 12/4350 од 2019 година

Одлука број: 12-1981/3 во врска со број 12-3475 од 2019 година

Одлука број: 12-2158/11 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-2351/4 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-3806/4 во врска со број 5844 од 2019 година

Одлука број: 12-3852/3 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-4053/3 во врска со број 12-4053 од 2019 година

Одлука број: 12-4914/2 во врска со број 4914 од 2019 година

Одлука број: 12-5579/2 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-120/33 од 07.12.2020 година во врска со број 12-5267/19

Одлука број: 12-2985/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2985/19

Одлука број: 12-1216/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4022/19

Одлука број: 12-2680/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2680/19

Одлука број: 12-2750/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4968/19

Одлука број: 12-4329/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4329/19

Одлука број: 12-5251/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5251/19

Одлука број: 12-1220/15 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5219/19

Одлука број: 12-2707/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-3397/19

Одлука број: 12-2981/4 од 01.12.2020 година

Одлука број: 12-4356/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4356/19

41-ва седница на ДКСК од 11.11.2020 година и продолжение од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-3208/2 од 23.11.2020 година во врска со број 12-3271/19

Одлука број: 12-3197/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-1872/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-2169/3 од 23.11.2020 година во врска со број 12-2272/19

Одлука број: 12-2371/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-483/2 од 20.11.2020 година во врска со број 12-3635/19

Одлука број: 12-1951/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-90/4 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-5180/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-4473/2 од 18.11.2020 година

Одлука број: 12-4287/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2203/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-4656/19

Одлука број: 12-1856/6 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3630/19

Одлука број: 12-3931/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-5280/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2468/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3235/19

Одлука број: 12-61/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3679/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3165/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1860/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5265/19

Одлука број: 12-1859/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2773/19

Одлука број: 12-2383/2 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3980/19

Одлука број: 12-327/5 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3102/19

Одлука број: 12-649/4 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1894/7 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5755/19

Одлука број: 12-1089/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-319/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2865/19

Одлука број: 12-1915/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2224/19

Одлука број: 12-1943/2 од 16.11.2020 година во врска со број 12-2149/19

Одлука број: 12-2973/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 12-3626/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2223/5 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2448/7 од 13.11.2020 година

Одлука број: 12-42/4 од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-1957/6 од 12.11.2020 година во врска со број 12-5335/19

 

 

АРХИВА НА ОДЛУКИ ОД СЕДНИЦИ