Одлуки од седници

Одлуки од седници

98-та седница на ДКСК од 11.01.2024 година

 

 

Одлука број: 12-4632/4 од 15.01.2024 година во врска со број 12-8063/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4311/11 од 15.01.2024 година во врска со број 12-8175/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5109/22 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-5551/2 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-1133/7 од 16.01.2024 година

Одлука број: 12-246/1 од 15.01.2024 година во врска со број 12-4451/1 од 2019 година

Одлука број: 12-5215/4 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-227/1 од 15.01.2024 година во врска со број 12-5429/1 од 2023 година

Одлука број: 12-477/4 од 15.01.2024 година во врска со број 12-9371/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5525/3 од 12.01.2024 година во врска со број 12-440/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5864/2 од 16.01.2024 година

Одлука број: 12-4195/6 од 12.01.2024 година

Одлука број: 12-4915/6 од 12.01.2024 година

Одлука број: 12-5328/4 од 12.01.2024 година

Одлука број: 12-5851/2 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-5294/2 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-5590/4 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-216/1 од 15.01.2024 година во врска со број 12-5362/1 од 2023 година

Одлука број: 12-218/1 од 15.01.2024 година во врска со број 12-3760/1 од 2023 година

Одлука број: 12-2776/2 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-3933/2 од 15.01.2024 година

Одлука број: 12-4694/4 од 16.01.2024 година

Одлука број: 12-4918/4 од 16.01.2024 година

Одлука број: 12-5015/4 од 16.01.2024 година

Одлука број: 12-5256/2 од 16.01.2024 година

Одлука број: 12-5565/2 од 15.01.2024 година

 

97-та седница на ДКСК од 27.12.2023 година

Одлука број: 12-462/54 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-418/2 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-700/2 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-4118/2 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-4186/2 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-4856/2 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-1356/5 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3157/7 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-427/20 од 29.12.2023 година во врска со број 12-9329/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3513/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-2969/6 од 29.12.2023 година во врска со број 12-8852/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3088/5 од 28.12.2023 година во врска со број 12-674/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1123/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-1850/4 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-3998/8 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4855/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5201/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5264/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5317/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5341/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-2923/6 од 28.12.2023 година

Одлука број: 12-2256/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-2586/6 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3059/3 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3351/5 од 29.12.2023 година во врска со број 12-1752/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3354/5 од 29.12.2023 година во врска со број 12-6976/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1235/6 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3637/5 од 29.12.2023 година во врска со број 12-1347/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3967/9 од 29.12.2023 година во врска со број 12-4240/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4966/4 од 29.12.2023 година во врска со број 12-3561/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1324/5 од 29.12.2023 година во врска со број 12-3944/1 од 2020 година

Одлука број: 12-3359/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4610/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3290/7 од 03.01.2024 година

Одлука број: 12-76/7 од 28.12.2023 година во врска со број 12-1314/1 од 2022 година

Одлука број: 12-691/10 од 03.01.2024 година во врска со број 12-5125/1 од 2021 година

Одлука број: 12-510/8 од 04.01.2024 година

Одлука број: 12-569/8 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3244/2 од 04.01.2024 година

Одлука број: 12-4446/9 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4804/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5139/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5336/3 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5784/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-9206/2 од 03.01.2024 година

Одлука број: 12-471/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-2585/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3293/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3456/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4006/2 од 04.01.2024 година

Одлука број: 12-4914/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5262/2 од 04.01.2024 година

Одлука број: 12-5295/2 од 04.01.2024 година

Одлука број: 12-7411/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-7674/2 од 04.01.2024 година

Одлука број: 12-2301/19 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5185/5 од 27.12.2023 година

Одлука број: 12-5216/5 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5564/2 од 27.12.2023 година

Одлука број: 12-1295/8 од 03.01.2024 година во врска со број 12-2350/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4181/6 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4896/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5000/7 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-262/29 од 04.01.2024 година во врска со број 12-5845/1 од 2019 година

Одлука број: 12-393/5 од 03.01.2024 година

Одлука број: 12-3938/4 од 03.01.2024 година

Одлука број: 12-1839/5 од 29.12.2023 година во врска со број 12-4990/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1236/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-221/7 од 29.12.2023 година во врска со број 12-275/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2941/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5012/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5154/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5329/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5558/2 од 04.01.2024 година во врска со број 12-5378/1 од 2023 година

Одлука број: 12-2386/6 од 29.12.2023 година во врска со број 12-8731/1 од 2022 година

Одлука број: 12-115/3 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-266/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-545/4 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-603/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-1419/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3053/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3083/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3701/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3981/3 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4971/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5345/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-7896/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-8914/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-3055/3 од 03.01.2024 година во врска со број 12-1881/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3056/4 од 03.01.2024 година во врска со број 12-9453/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4088/5 од 09.01.2024 година во врска со број 12-2120/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2156/3 од 04.01.2024 година во врска со број 12-668/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2340/6 од 09.01.2024 година во врска со број 12-836/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2674/2 од 09.01.2024 година во врска со број 12-2876/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2780/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4146/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4847/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-4934/3 од 29.19.2023 година

Одлука број: 12-5140/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-5836/2 од 29.12.2023 година

Одлука број: 12-1524/4 од 10.01.2024 година

Одлука број: 12-2739/5 од 10.01.2024 година

Одлука број: 12-3080/2 од 10.01.2024 година

Одлука број: 12-4905/4 од 10.01.2024 година

Одлука број: 12-5194/2 од 10.01.2024 година

Одлука број: 12-5316/2 од 10.01.2024 година

Одлука број: 12-139/1 од 10.01.2024 година во врска со број 12-5704/1 од 2019 година

Одлука број: 12-341/2 од 04.01.2024 година во врска со број 12-3350/1 од 2021 година

Одлука број: 12-862/4 од 12.01.2024 година

Одлука број: 12-1622/10 од 12.01.2024 година

96-та седница на ДКСК од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-4173/2 од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-5110/2 од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-5214/2 од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-1749/4 од 27.11.2023 година во врска со број 12-3918/1 од 2020 година

Одлука број: 12-149/10 од 29.11.2023 година во врска со број 12-9526/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1092/5 од 29.11.2023 година во врска со број 12-4514/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1151/5 од 28.11.2023 година во врска со број 12-7381/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2862/6 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-3839/2 од 01.12.2023 година

Одлука број: 12-4822/3 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-4901/4 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-5136/4 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-5332/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-5360/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-4970/3 од 29.11.2023 година во врска со број 12-5537/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1580/6 од 01.12.2023 година

Одлука број: 12-9217/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-3985/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-1137/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-1776/4 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-3634/3 од 29.11.2023 година во врска со број 12-6183/1 од 2022 година

Одлука број: 12-546/5 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-2603/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-434/16 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-1424/6 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-2942/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-3378/3 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-3927/3 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-4101/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-26/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-2772/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-5521/1 од 29.11.2023 година во врска со број 12-1508/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3402/2 од 29.11.2023 година во врска со број 12-9712/1 од 2022 година

Одлука број: 12-680/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-937/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-2643/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-68/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-579/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-840/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-1346/3 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-1898/8 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-3936/3 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-469/3 од 04.12.2023 година

Одлука број: 12-4143/2 од 05.12.2023 година

Одлука број: 12-4969/2 од 05.12.2023 година

Одлука број: 12-5149/2 од 05.12.2023 година

Одлука број: 12-1611/8 од 05.12.2023 година во врска со број 12-3817/1 од 2019 година

Одлука број: 12-4916/2 од 05.12.2023 година

Одлука број: 12-5111/2 од 05.12.2023 година

Одлука број: 12-1460/7 од 05.12.2023 година

 

95-та седница на ДКСК од 15.11.2023 година и продолжение од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-512/10 од 17.11.2023 година во врска со број 12-6103/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2143/3 од 17.11.2023 година во врска со број 12-3843/1 од 2019 година

Одлука број: 12-2462/5 од 17.11.2023 година во врска со број 12-2857/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2673/3 од 17.11.2023 година во врска со број 12-2174/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3575/3 од 17.11.2023 година во врска со број 12-8527/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4784/3 од 17.11.2023 година во врска со број 12-5300/1 од 2019 година

Одлука број: 12-5861/3 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-1527/3 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-2396/2 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-3380/2 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-4339/2 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-1782/11 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-2619/4 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-4568/2 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-2545/6 од 17.11.2023 година во врска со број 12-1217/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3986/6 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-4347/6 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-4445/4 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-4675/2 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-4917/5 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-5014/3 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-3983/2 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-550/5 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3972/7 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1044/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4777/4 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1210/2 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-1604/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2781/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3220/6 од 16.11.2023 година

Одлука број: 12-3277/2 од 17.11.2023 година

Одлука број: 12-3448/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3872/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4184/8 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4697/2 од 16.11.2023 година

Одлука број: 12-9376/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3687/2 од 17.11.2023 година во врска со број 12-6109/1 од 2022 година

Одлука број: 12-487/5 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2750/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4003/6 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4707/6 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4913/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-9462/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-9670/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3481/6 од 20.11.2023 година во врска со број 12-8744/1 од 2022 година

Одлука број: 12-53/6 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-78/4 од 21.11.2023 година во врска со број 12-5312/1 од 2022 година

Одлука број: 12-404/3 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1801/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3347/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3991/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4198/4 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-4169/6 од 21.11.2023 година во врска со број 12-7286/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3444/3 од 21.11.2023 година во врска со број 12-3890/1 од 2019 година

Одлука број: 12-2126/2 од 20.11.2023 година

Одлука број: 12-8188/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1207/2 од 22.11.2023 година во врска со број 12-3192/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1306/3 од 22.11.2023 година во врска со број 12-2266/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2629/11 од 22.11.2023 година во врска со број 12-3460/1 од 2019 година

Одлука број: 12-9299/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-5127/2 од 22.11.2023 година

Одлука број: 12-4196/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4188/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4046/7 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3914/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3823/6 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3692/6 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3219/4 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3098/4 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2968/3 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2735/4 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2737/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2575/2 од 21.11.2023 година во врска со број 12-8100/1 од 2022 година 

Одлука број: 12-2557/3 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2298/2 од 22.11.2023 година

Одлука број: 12-9110/4 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1759/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1605/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-1042/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-588/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-553/8 од 21.11.2023 година во врска со број 12-3790/1 од 2022 година

Одлука број: 12-401/6 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-41/4 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2503/3 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-3449/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-5039/3 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-2727/2 од 23.11.2023 година

Одлука број: 12-2344/4 од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-4173/2 од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-5214/2 од 27.11.2023 година

Одлука број: 12-1749/4 од 27.11.2023 година во врска со број 12-3918/1 од 2020 година

Одлука број: 12-4821/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-4201/2 од 29.11.2023 година

Одлука број: 12-4010/2 од 21.11.2023 година

Одлука број: 12-612/28 од 18.12.2023 година

Одлука број: 08-328/2 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4837/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-447/3 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4852/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1080/6 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4111/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1574/3 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4863/1 од 2021 година

Одлука број: 08-36/3 од 24.11.2023 година во врска со број 08-3673/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-190/5 од 24.11.2023 година во врска со број 08-36661/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-941/3 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4959/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1101/5 од 24.11.2023 година во врска со број 08-3854/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1580/9 од 24.11.2023 година во врска со број 08-3667/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1728/4 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4943/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1730/4 од 21.11.2023 година во врска со број 08-49901 од 2021 година 

Одлука број: 08-1742/4 од 21.11.2023 година 

Одлука број: 08-1785/3 од 24.11.2023 година во врска со број 08-4340/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1787/4 од 24.11.2023 година во врска со број 08-3862/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1790/4 од 24.11.2023 година во врска со број 08-4328/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1802/4 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4322/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1806/4 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4954/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1810/4 од 24.11.2023 година во врска со број 08-4303/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1811/4 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4310/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-5590/3 од 24.11.2023 година во врска со број 08-5318/1 од 2019 година 

Одлука број: 08-9089/4 од 21.11.2023 година во врска со број 08-4355/1 од 2021 година

Одлука број: 08-585/8 од 24.11.2023 година во врска со број 08-4401/1 од 2020 година 

Одлука број: 08-1720/3 од 27.11.2023 година во врска со број 08-4958/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1732/4 од 27.11.2023 година во врска со број 08-4975/1 од 2021 година 

Одлука број: 08-1734/3 од 27.11.2023 година во врска со број 08-4945/1 од 2021 година  

Одлука број: 08-586/9 од 06.12.2023 година во врска со број 08-4402/1 од 2020 година

94-та седница на ДКСК од 13.10.2023 година

Одлука број: 12-3243/4 од 24.10.2023 година

Одлука број: 12-182/2 од 24.10.2023 година

Одлука број: 12-1548/2 од 24.10.2023 година

Одлука број: 12-1875/3 од 24.10.2023 година во врска со број 12-4016/1 од 2020 година

Одлука број: 12-7312/6 од 24.10.2023 година

Одлука број: 12-2063/5 од 24.10.2023 година во врска со број 12-3451/1 од 2022 година

Одлука број: 12-791/4 од 25.10.2023 година

Одлука број: 12-2313/7 од 25.10.2023 година во врска со број 12-5950/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1453/4 од 24.10.2023 година

Одлука број: 12-4444/2 од 24.10.2023 година

Одлука број: 12-8133/4 од 24.10.2023 година

Одлука број 12-405/12 од 25.10.2023 година во врска со број 12-3981/1 од 2019 година

Одлука број 12-4170/3 од 25.10.2023 година во врска со број 12-2491/1 од 2021 година

Одлука број 12-4002/5 од 25.10.2023 година во врска со број 12-8748/1 од 2022 година

Одлука број 12-3966/7 од 25.10.2023 година во врска со број 12-2399/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4183/3 од 25.10.2023 година

Одлука број 12-150/5 од 25.10.2023 година во врска со број 12-3536/1 од 2022 година

Одлука број 12-3827/3 од 25.10.2023 година во врска со број 12-5808/1 од 2022 година

Одлука број 12-5017/1 од 25.10.2023 година во врска со број 12-2588/1 од 2022 година

Одлука број: 12-586/5 од 25.10.2023 година

Одлука број: 12-1023/2 од 25.10.2023 година

Одлука број: 12-1611/3 од 25.10.2023 година

Одлука број: 12-2487/5 од 25.10.2023 година

Одлука број: 12-2731/2 од 25.10.2023 година

Одлука број: 12-3764/2 од 25.10.2023 година

Одлука број 12-9175/2 од 30.10.2023 година во врска со број 12-3546/1 од 2020 година

Одлука број 12-295/4 од 30.10.2023 година во врска со број 12-3656/1 од 2019 година

93-та седница на ДКСК од 29.09.2023 година

Одлука број: 12-4375/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4145/3 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3915/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3442/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-1611/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-2142/11 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-2576/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-3218/4 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-3818/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-9685/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-1650/6 од 02.10.2023 година во врска со број 12-4238/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1709/4 од 02.10.2023 година во врска со број 12-1233/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3342/4 од 02.10.2023 година во врска со број 12-2854/1 од 2020 година

Одлука број: 12-3355/5 од 02.10.2023 година во врска со број 12-7124/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3356/10 од 02.10.2023 година во врска со број 12-8743/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3393/3 од 02.10.2023 година во врска со број 12-9359/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3360/6 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-3992/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-4093/3 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-4191/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-4199/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-46/2 од 02.10.2023 година во врска со број 12-9289/1 од 2022 година

Одлука број: 12-204/5 од 02.10.2023 година во врска со број 12-9660/1 од 2022 година

Одлука број: 12-211/6 од 02.10.2023 година во врска со број 12-9096/1 од 2022 година

Одлука број: 12-244/6 од 03.10.2023 година во врска со број 12-9500/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2738/3 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4092/7 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-361/9 од 02.10.2023 година во врска со број 12-237/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4144/3 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-817/10 од 04.10.2023 година во врска со број 12-4436/1 од 2020 година

Одлука број: 12-558/3 од 03.10.2023 година во врска со број 12-1204/1 од 2021 година

Одлука број: 12-291/7 од 03.10.2023 година во врска со број 12-1972/1 од 2020 година

Одлука број: 12-3907/3 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4172/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4340/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-2342/3 од 03.10.2023 година во врска со број 12-399/1 од 2021 година

Одлука број: 12-246/6 од 04.10.2023 година во врска со број 12-7126/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2588/5 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3919/2 од 04.10.2023 година

Одлука број: 12-4157/2 од 02.10.2023 година

Одлука број: 12-193/8 од 03.10.2023 година во врска со број 12-9207/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1294/2 од 03.10.2023 година во врска со број 12-8702/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2765/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3377/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3932/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4341/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-7908/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-9611/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-478/7 од 03.10.2023 година во врска со број 12-9488/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2427/2 од 03.10.2023 година во врска со број 12-9264/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2428/3 од 03.10.2023 година во врска со број 12-8848/1 од 2022 година

Одлука број: 12-114/6 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-470/6 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-1476/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-2730/6 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3081/4 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3450/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3811/5 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3885/6 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-3939/4 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4185/2 од 03.10.2023 година

Одлука број: 12-4193/2 од 03.10.2023 година

92-та седница на ДКСК од 11.09.2023 година

Одлука број: 12-2732/2 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-2751/5 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-3288/2 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-1358/2 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-1533/6 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-3160/2 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-3215/3 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-3089/3 од 12.09.2023 година во врска со број 12-9543/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4371/2 од 12.09.2023 година во врска со број 12-1652/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3216/2 од 14.09.2023 година

Одлука број: 12-1007/6 од 14.09.2023 година во врска со број 12-8733/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1767/8 од 15.09.2023 година во врска со број 12-1777/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4449/1 од 15.09.2023 година во врска со број 12-2123/1 од 2021 година

Одлука број: 12-30/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-3009/4 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-1535/5 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-8176/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-7002/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-4187/2 од 15.09.2023 година во врска со број 12-3945/1 од 2023 година

Одлука број: 12-4176/3 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-2997/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-2976/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-2746/8 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-2630/4 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-2591/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-1136/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-3284/3 од 15.09.2023 година во врска со број 12-4416/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2867/7 од 01.09.2023 година во врска со број 12-2106/1 од 2020 година

Одлука број: 12-374/5 од 15.09.2023 година во врска со број 12-8299/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1778/2 од 15.09.2023 година во врска со број 12-2231/1 од 2020 година

Одлука број: 12-138/7 од 15.09.2023 година во врска со број 12-3728/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2303/4 од 18.09.2023 година

Одлука број: 12-2310/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-2554/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-3501/2 од 12.09.2023 година

Одлука број: 12-4553/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-1843/4 од 15.09.2023 година во врска со број 12-7951/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1186/2 од 18.09.2023 година

Одлука број: 12-689/2 од 13.09.2023 година

Одлука број: 12-2392/2 од 13.09.2023 година

Одлука број: 12-9360/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-5568/2 од 15.09.2023 година

Одлука број: 12-9672/2 од 13.09.2023 година

Одлука број: 12-2521/2 од 13.09.2023 година

Одлука број: 12-1520/2 од 13.09.2023 година

Одлука број: 12-1091/4 од 13.09.2023 година

Одлука број: 12-4404/1 од 13.09.2023 година во врска со број 12-6010/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2862/2 од 13.09.2023 година во врска со број 12-7049/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2082/2 од 14.09.2023 година во врска со број 12-1864/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3419/2 од 21.09.2023 година

Одлука број: 12-3065/3 од 21.09.2023 година

Одлука број: 12-329/20 од 21.09.2023 година во врска со број 12-9083/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5103/3 од 20.09.2023 година

Одлука број: 12-3931/2 од 21.09.2023 година

Одлука број: 12-361/5 од 15.09.2023 година во врска со број 12-237/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1523/3 од 20.09.2023 година во врска со број 12-1523/1 од 2023 година

Одлука број: 12-503/3 од 20.09.2023 година во врска со број 12-9625/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5482/5 од 21.09.2023 година

91-та седница на ДКСК од 31.08.2023 година

Одлука број: 12-27/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1777/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3069/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-9847/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1212/6 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2592/5 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-548/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1211/8 од 01.09.2023 година во врска со број 12-4983/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1426/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1906/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2247/4 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2979/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3335/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3970/3 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-4214/1 од 01.09.2023 година во врска со број 12-5809/1 од 2022 година

Одлука број: 12-9246/3 од 01.09.2023 година во врска со број 12-7040/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3158/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3068/2 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-2928/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1618/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1528/2 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-1357/3 од 01.09.2023 година во врска со број 12-4855/1 од 2022 година

Одлука број: 12-77/6 од 01.09.2023 година во врска со број 12-1161/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2592/1 од 01.09.2023 година во врска со број 12-2887/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4210/1 од 01.09.2023 година во врска со број 12-1228/1 од 2021 година

Одлука број: 12-29/5 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2169/3 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2513/6 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2584/4 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2808/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3052/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3581/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1308/4 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-1435/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1905/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1844/4 од 01.09.2023 година во врска со број 12-5280/1 од 2021 година 

Одлука број: 12-1220/10 од 01.09.2023 година во врска со број 12-2132/1 од 2020 година

Одлука број: 12-3357/3 од 01.09.2023 година во врска со број 12-9198/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3358/3 од 01.09.2023 година во врска со број 12-8772/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1385/5 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2867/7  од 01.09.2023 година во врска со број 12-2106/1 од 2020 година

Одлука број: 12-3340/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3841/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1757/6 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1390/4 од 01.09.2023 година во врска со број 12-3973/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4225/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-1033/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4226/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-1912/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4227/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-8851/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4228/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-5854/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4229/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-192/1 од 2022 годинa

Одлука број: 12-4230/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-41/1 од 2022 година

Одлука број: 12-4231/1 од 04.09.2023 година во врска со број 12-2058/1 од 2021 година

Одлука број: 12-300/11 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-698/10 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-939/6 од 04.09.2023 година во врска со број 12-1758/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1250/2 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-1438/3 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-1521/4 од 06.09.2023 година

Одлука број: 12-2573/2 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-3073/2 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-3086/3 од 04.09.2023 година во врска со број 12-6105/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3087/4 од 04.09.2023 година во врска со број 12-9115/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3375/4 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-4992/1 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-6664/2 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-9343/2 од 04.09.2023 година

Одлука број: 12-1029/17 од 06.09.2023 година во врска со број 12-5311/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1438/3 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-300/11 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-1250/2 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-3087/4 од 04.09.2023 година во врска со број 12-9115/1 од 2022 година

Одлука број: 12-939/6 од 06.09.2023 година во врска со број 12-1758/1 од 2021 година

Одлука број: 12-775/4 од 05.09.2023 година

Одлука број: 12-317/8 од 04.09.2023 година во врска со број 12-9499/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2977/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2587/2 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-2555/4 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1857/4 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-1329/4 од 01.09.2023 година

Одлука број: 12-3274/2 од 04.09.2023 година

90-та седница на ДКСК од 04.08.2023 година

Одлука број: 12-334/11 од 07.08.2023 година во врска со број 12-9463/1 од 2022 година

Одлука број: 12-337/3 од 07.08.2023 година во врска со број 12-1523/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2771/2 од 07.08.2023 година 

Одлука број: 12-1138/2 од 07.08.2023 година

Одлука број: 12-9612/2 од 07.08.2023 година

Одлука број: 12-3503/2 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-3346/2 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-2752/2 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-2642/3 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-2393/4 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-1143/4 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-94/45 од 08.08.2023 година во врска со број 12-2482/1 од 2022 година

Одлука број: 12-421/4 од 09.08.2023 година

Одлука број: 12-306/6 од 09.08.2023 година во врска со број 12-9518/1 од 2022 година

Одлука број: 12-137/4 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-439/2 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-5102/2 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-2597/3 од 08.08.2023 година во врска со број 12-4144/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2633/3 од 08.08.2023 година во врска со број 12-8254/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2072/2 од 08.08.2023 година

Одлука број: 12-1139/10 од 10.08.2023 година

Одлука број: 12-2425/2 од 10.08.2023 година

Одлука број: 12-5744/2 од 10.08.2023 година

Одлука број: 12-31/3 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-155/2 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-678/4 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-1366/2 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-2782/2 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-2574/3 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-37/2 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-563/4 од 11.08.2023 година во врска со број 12-5614/1 од 2022 година

Одлука број: 12-567/10 од 11.08.2023 година во врска со број 12-3275/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1214/3 од 11.08.2023 година во врска со број 12-2201/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1304/3 од 11.08.2023 година во врска со број 12-1419/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1305/3 од 11.08.2023 година во врска со број 12-4062/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1804/4 од 11.08.2023 година во врска со број 12-5313/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2502/3 од 11.08.2023 година во врска со број 12-3280/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2798/3 од 11.08.2023 година во врска со број 12-2617/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3925/1 од 11.08.2023 година во врска со број 12-2513/1 од 2021 година

Одлука број: 12-8318/2 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-9525/2 од 11.08.2023 година

Одлука број: 12-3002/2 од 09.08.2023 година

Одлука број: 12-2681/2 од 09.08.2023 година

89-та седница на ДКСК од 19.07.2023 година и продолжение од 20.07.2023 година

Одлука број: 12-2414/4 од 21.07.2023 година во врска со број 12-5615/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6937/3 од 21.07.2023 година во врска со број 12-2659/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7043/3 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-9674/3 од 21.07.2023 година 

Одлука број: 12-9701/3 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-2767/3 од 21.07.2023 година 

Одлука број: 12-80/13 од 21.07.2023 година 

Одлука број: 12-1648/7 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-50/9 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-403/15 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-3004/2 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-3657/2 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-5937/2 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-1994/3 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-3060/5 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-1383/4 од 21.07.2023 година

Одлука број: 12-475/3 од 21.07.2023 година во врска со број 12-1976/1 од 2021 година 

Одлука број: 12-473/7 од 21.07.2023 година во врска со број 12-1863/1 од 2021 година 

Одлука број: 12-2425/10 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-1581/5 од 24.07.2023 година во врска со број 12-4854/1 од 2022 година 

Одлука број: 12-1934/5 од 24.07.2023 година во врска со број 12-5756/1 од 2019 година 

Одлука број: 12-577/2 од 24.07.2023 година во врска со број 12-1902/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3689/1 од 24.07.2023 година во врска со број 12-8547/1 од 2022 година

Одлука број: 12-9688/2 од 24.07.2023 година

Oдлука број: 12-606/3 од 24.07.2023 година во врска со број 12-3303/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2543/3 од 24.07.2023 година во врска со број 12-2401/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3636/1 од 24.07.2023 година во врска со број 12-1480/1 од 2022 година

Одлука број: 12-108/4 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-342/3 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-8179/2 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-1428/4 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-3688/1 од 24.07.2023 година во врска со број 12-9626/1 од 2022 година

Одлука број: 12-191/8 од 25.07.2023 година во врска со број 12-2059/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2501/2 од 24.07.2023 година

Одлука број: 12-9074/2 од 25.07.2023 година

Одлука број: 12-2745/2 од 25.07.2023 година

Одлука број: 12-2605/3 од 25.07.2023 година во врска со број 12-2304/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1649/2 од 25.07.2023 година во врска со број 12-2271/1 од 2023 година

Одлука број: 12-1124/3 од 25.07.2023 година во врска со број 12-5787/1 од 2019 година

Одлука број: 12-967/2 од 25.07.2023 година

Одлука број: 12-849/2 од 25.07.2023 година

Одлука број: 12-1089/5 од 25.07.2023 година во врска со број 12-7383/1 од 2022 година

Одлука број: 12-79/7 од 25.07.2023 година во врска со број 12-9166/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1019/8 од 24.07.2023 година во врска со број 12-1842/1 од 2021 година

Одлука број: 12-723/2 од 28.07.2023 година

88-та седница на ДКСК од 16.06.2023 година

Одлука број: 12-1000/4 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-1896/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9247/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-1008/5 од 19.06.2023 година во врска број 12-8295/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1009/5 од 19.06.2023 година во врска број 12-4511/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1010/5 од 19.06.2023 година во врска број 12-517/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1011/3 од 19.06.2023 година во врска број 12-4772/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1012/3 од 19.06.2023 година во врска број 12-2086/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1013/5 од 19.06.2023 година во врска број 12-1185/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2726/2 од 19.06.2023 година во врска број 12-3801/1 од 2020 година

Одлука број: 12-7396/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-7582/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-8953/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9070/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9132/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9268/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9282/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-582/5 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-1238/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-2226/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-2748/2 од 19.06.2023 година во врска со број 12-1978/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2762/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-7857/4 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-8855/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-467/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-522/5 од 19.06.2023 година во врска со број 12-1223/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1218/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-2314/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-5819/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-7901/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-8151/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-8424/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9395/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9551/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-7252/2 од 19.06.2023 година во врска со број 12-7252/1 од 2021 година

Одлука број: 12-568/3 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-1194/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-2008/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-9172/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-8747/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-7742/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-8052/4 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-1584/2 од 19.06.2023 година 

Одлука број: 12-1587/4 од 19.06.2023 година во врска со број 12-609/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2972/4 од 19.06.2023 година во врска со број 12-7029/1 од 2022 година

Одлука број: 12-225/7 од 19.06.2023 година во врска со број 12-785/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1272/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-4398/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-147/3 од 20.06.2023 година во врска со број 12-9377/1 од 2022 година

Одлука број: 12-158/2 од 20.06.2023 година во врска со број 12-2720/1 од 2021 година

Одлука број: 12-314/4 од 20.06.2023 година во врска со број 12-2989/1 од 2020 година

Одлука број: 12-454/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-587/10 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-853/5 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-1015/2 од 20.06.2023 година во врска со број 12-7067/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1169/5 од 20.06.2023 година во врска со број 12-4237/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1410/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-2078/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-2818/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-4038/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-6410/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-8258/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-8372/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-339/3 од 20.06.2023 година во врска со број 12-167/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1325/2 од 20.06.2023 година во врска со број 12-9327/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1090/4 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-884/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-5154/4 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-852/4 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-2137/3 од 20.06.2023 година во врска со број 12-2527/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2461/3 од 20.06.2023 година во врска со број 12-5226/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2631/3 од 20.06.2023 година во врска со број 12-2687/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2994/1 од 20.06.2023 година во врска со број 12-9080/1 од 2022 година

Одлука број: 12-6951/2 од 20.06.2023 година 

Одлука број: 12-650/4 од 20.06.2023 година

Одлука број: 12-5579/2 од 20.06.2023 година

Одлука број: 12-7284/2 од 20.06.2023 година

Одлука број: 12-1163/3 од 20.06.2023 година во врска со број 12-3655/1 од 2020 година

Одлука број: 12-54/5 од 19.06.2023 година во врска со број 12-6989/1 од 2022 година

Одлука број: 12-461/4 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-519/5 од 19.06.2023 година во врска со број 12-7883/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1600/3 од 19.06.2023 година во врска со број 12-9025/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1904/3 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-7792/2 од 19.06.2023 година

Одлука број: 12-879/5 од 20.06.2023 година во врска со број 12-9358/1 од 2022 година

Одлука број: 12-7311/2 од 20.06.2023 година

Одлука број: 12-9494/2 од 20.06.2023 година

Одлука број: 12-1126/4 од 19.06.2023 година

87-та седница на ДКСК од 01.06.2023 година

Одлука број: 12-154/4 од 05.06.2023 година

Одлука број: 12-611/8 од 05.06.2023 година

Одлука број: 12-1173/4 од 06.06.2023 година во врска со број 12-2477/1 од 2020 година

Одлука број: 12-4094/9 од 06.06.2023 година во врска со број 12-2699/1 од 2019 година

Одлука број: 12-7333/3 од 06.06.2023 година во врска со број 12-5794/1 од 2021 година

Одлука број: 12-320/5 од 05.06.2023 година

Одлука број: 12-525/6 од 05.06.2023 година

Одлука број: 12-1344/6 од 05.06.2023 година

Одлука број: 12-1193/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-1779/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-8920/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1780/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1503/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1515/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-1911/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-4006/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-679/7 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1575/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1671/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-3291/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1635/6 од 07.06.2023 година во врска со број 12-3331/1 од 2022 година

Одлука број: 12-6605/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-2711/2 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1444/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1412/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1412/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1786/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1786/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2143/3 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-2205/3 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-4523/3 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-70/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-8764/1 од 2022 година

Одлука број: 12-542/4 од 07.06.2023 година во врска со број 12-9675/1 од 2022 година

Одлука број: 12-665/6 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-1293/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-1668/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-2418/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-2741/1 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1268/1 од 2021 година

Одлука број: 12-66/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-9152/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2395/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-4895/5 од 08.06.2023 година во врска со број 12-1841/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6105/3 од 08.06.2023 година во врска со број 12-4182/1 од 2021 година

Одлука број: 12-8009/3 од 08.06.2023 година во врска со број 12-837/1 од 2021 година

Одлука број: 12-248/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-439/3 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-662/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-782/2 од 08.06.2023 година во врска со број 12-34/1 од 2021 година 

Одлука број: 12-1329/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-1720/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-1950/3 од 08.06.2023 година

Одлука број: 12-2110/2 од 08.06.2023 година

Одлука број: 12-3190/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-7253/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-7490/2 од 08.06.2023 година 

Одлука број: 12-9658/2 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-6789/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-1224/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-69/2 од 07.06.2023 година во врска со број 12-7366/1 од 2022 година

Одлука број: 12-521/5 од 07.06.2023 година во врска со број 12-9249/1 од 2022 година

Одлука број: 12-589/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-8051/1 од 2022 година

Одлука број: 12-591/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-3435/1 од 2020 година

Одлука број: 12-950/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-5276/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1018/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-2145/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1021/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1781/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1025/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-8483/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1040/2 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1287/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1079/7 од 07.06.2023 година во врска со број 12-7894/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1624/4 од 07.06.2023 година во врска со број 12-5145/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1705/3 од 07.06.2023 година во врска со број 12-165/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2186/6 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-4262/4 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-8762/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-306/4 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-2368/2 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-3489/2 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-4002/2 од 07.06.2023 година 

Одлука број: 12-6818/2 од 07.06.2023 година

Одлука број: 12-2490/5 од 12.06.2023 година

Одлука број: 12-9751/2 од 07.06.2023 година во врска со број 12-1470/1 од 2021 година

Одлука број: 08-113/4 од 07.06.2023 година во врска со број 08-3669/1 од 2021 година

Одлука број: 08-1601/3 од 07.06.2023 година во врска со број 08-1409/1 од 2021 година

Одлука број: 08-441/8 од 06.06.2023 година во врска со број 08-5144/1 од 2022 година

Одлука број: 08-779/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4189/1 од 2021 година

Одлука број: 08-782/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4937/1 од 2021 година

Одлука број: 08-1512/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4919/1 од 2021 година

Одлука број: 08-1513/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4924/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2492/3 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4932/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2493/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4281/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2494/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4193/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2496/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4885/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2497/3 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4883/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2526/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4250/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2529/3 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4291/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2531/4 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4274/1 од 2021 година

Одлука број: 08-2533/3 од 08.06.2023 година во врска со број 08-4279/1 од 2021 година

Одлука број: 08-9283/2 од 08.06.2023 година

86-та седница на ДКСК од 05.05.2023 година

Одлука број: 12-549/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-1301/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-183/10 од 11.05.2023 година во врска со број 12-9313/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1621/5 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-5220/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-3696/2 од 11.05.2023 година во врска со број 12-1887 од 2021 година 

Одлука број: 12-2509/1 од 11.05.2023 година во врска со број 12-9072/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1398/3 од 11.05.2023 година во врска со број 2324 од 2022 година 

Одлука број: 12-773/9 од 11.05.2023 година во врска со број 12-7954 од 2022 година

Одлука број: 12-453/4 од 11.05.2023 година во врска со број 12-8888 од 2022 година

Одлука број: 12-3479/6 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-2812/3 од 11.05.2023 година во врска со број 12-2144/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1130/2 од 11.05.2023 година во врска со број 12-982/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5567/11 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-1988/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-238/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-528/2 од 11.05.2023 година во врска со број 12-1680/1 од 2021 година

Одлука број: 12-5340/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-6231/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-6409/11 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-1283/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-1934/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-3364/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-4248/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-5794/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-561/3 од 11.05.2023 година во врска со број 12-935/1 од 2020 година

Одлука број: 12-207/4 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-8167/6 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-52/2 од 11.05.2023 година во врска со број 12-8893/1 од 2022година

Одлука број: 12-6406/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-717/8 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-476/5 од 15.05.2023 година во врска со број 12-8850/1 од 2022година

Одлука број: 12-1442/21 од 16.05.2023 година во врска со број 12-4450/1 од 2022година

Одлука број: 12-67/3 од 12.05.2023 година во врска со број 12-2343/1 од 2020година

Одлука број: 12-146/3 од 12.05.2023 година во врска со број 12-3351/1 од 2020година

Одлука број: 12-240/14 од 12.05.2023 година во врска со број 12-5146/1 од 2022година

Одлука број: 12-259/4 од 12.05.2023 година во врска со број 12-3388/1 од 2019година

Одлука број: 12-277/6 од 12.05.2023 година во врска со број 12-3301/1 од 2022година

Одлука број: 12-1033/4 од 12.05.2023 година во врска со број 12-8484/1 од 2022година

Одлука број: 12-1125/2 од 12.05.2023 година во врска со број 12-1125/1 од 2023година

Одлука број: 12-1310/3 од 12.05.2023 година во врска со број 12-9461/1 од 2022година

Одлука број: 12-2343/3 од 12.05.2023 година во врска со број 12-7965/1 од 2019година

Одлука број: 12-45/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-171/2 од 11.05.2023 година во врска со број 12-2874/1 од 2021година

Одлука број: 12-466/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-593/3 од 11.05.2023 година во врска со број 12-2320/1 од 2020година

Одлука број: 12-827/3 од 11.05.2023 година во врска со број 12-209/1 од 2020година

Одлука број: 12-992/4 од 11.05.2023 година во врска со број 12-3469/1 од 2021година

Одлука број: 12-2512/1 од 11.05.2023 година во врска со број 12-8119/1 од 2022година

Одлука број: 12-3988/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-4514/2 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-1829/6 од 11.05.2023 година во врска со број 12-3645/1 од 2020година

Одлука број: 12-2974/4 од 16.05.2023 година во врска со број 12-4054/1 од 2019година

Одлука број: 12-8155/5 од 16.05.2023 година во врска со број 12-3189/1 од 2019година

Одлука број: 12-964/2 од 16.05.2023 година

Одлука број: 12-7453/2 од 16.05.2023 година

Одлука број: 12-344/4 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-513/5 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-968/6 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-376/6 од 11.05.2023 година во врска со број 12-9208/1 од 2022година

Одлука број: 12-453/4 од 11.05.2023 година во врска со број 12-8888/1 од 2022година

Одлука број: 12-773/9 од 11.05.2023 година во врска со број 12-7954/1 од 2022година

Одлука број: 12-1045/2 од 19.05.2023 година

Одлука број: 12-5633/4 од 11.05.2023 година

Одлука број: 12-771/3 од 11.05.2023 година во врска со број 12-9381/1 од 2022година

Одлука број: 08-3672/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-4158/15 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1723/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1724/15 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1791/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1793/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1795/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1797/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1799/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1812/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1952/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-2138/4 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-1721/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-5024/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1733/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4939/1 од  2021 година  

Одлука број: 08-1735/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4336/1 од  2021 година  

Одлука број: 08-1736/3 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4989/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1773/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4312/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1804/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-3846/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1807/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4961/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1808/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4329/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1731/4 од 12.05.2023 година во врска со број 08-5006/1 од  2021 година

Одлука број: 08-1118/6 од 12.05.2023 година во врска со број 08-4321/1 од  2021 година

Одлука број: 08-9512/2 од 12.05.2023 година

Одлука број: 08-9515/2 од 12.05.2023 година

85-та седница на ДКСК од 12.04.2023 година

Одлука број: 12-3133/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-42/4 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-2954/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-2146/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-1504/3 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-2226/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-3902/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-3307/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-217/3 од 18.04.2023 година во врска со број 12-2372/1 од 2020 година

Одлука број: 12-853/4 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-1867/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-4510/1 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-5015/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-304/5 од 18.04.2023 година во врска со број 12-4853/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1039/2 од 18.04.2023 година во врска со број 12-3728/1 од 2019 година

Одлука број: 12-7248/7 од 18.04.2023 година во врска со број 12-3443/1 од 2019 година

Одлука број: 12-2338/8 од 13.04.2023 година

Одлука број: 12-5270/2 од 13.04.2023 година

Одлука број: 12-12-9/2 од 13.04.2023 година

Одлука број: 12-2079/4 од 13.04.2023 година

Одлука број: 12-246/5 од 13.04.2023 година во врска со број 12-2427/1 од 2020 година

Одлука број: 12-346/4 од 13.04.2023 година во врска со број 12-1149/1 од 2021 година

Одлука број: 12-347/4 од 13.04.2023 година во врска со број 12-3946/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1448/7 од 13.04.2023 година во врска со број 12-9620/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2683/7 од 13.04.2023 година во врска со број 12-181/1 од 2020 година

Одлука број: 12-791/5 од 13.04.2023 година

Одлука број: 12-1309/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-1829/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-2707/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-3377/11 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-9740/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-97/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-254/7 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-1212/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-288/3 од 12.04.2023 година во врска со број 12-5536/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1234/2 од 12.04.2023 година

Одлука број: 12-4713/2 од 12.04.2023 година

Одлука број: 12-258/2 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-8965/4 од 18.04.2023 година

Одлука број: 12-437/4 од 24.04.2023 година во врска со број 12-9694/1 од 2022 година 

Одлука број: 12-1894/2 од 24.04.2023 година

Одлука број: 12-316/2 од 25.04.2023 година

Одлука број: 12-9133/2 од 25.04.2023 година

Одлука број: 12-6234/2 од 25.04.2023 година

Одлука број: 12-151/3 од 27.04.2023 година во врска со број 12-7060/1 од 2022 година

Одлука број: 12-5110/3 од 25.04.2023 година

Одлука број: 12-2007/2 од 25.04.2023 година

84-та седница на ДКСК од 30.03.2023 година и продолжение на 31.03.2023 година

Одлука број: 12-9615/5 од 03.04.2023 година

Одлука број: 12-210/4 од 03.04.2023 година во врска со број 12-8288/1 од 2022 година

Одлука број: 12-8655/5 од 03.04.2023 година

Одлука број: 12-9695/2 од 05.04.2023 година

Одлука број: 12-397/3 од 05.04.2023 година во врска со број 12-9209/1 од 2023 година

Одлука број: 12-7246/8 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-7050/4 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-9693/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-9288/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-56/2 од 04.04.2023 година во врска со број 12-56 од 2021 година

Одлука број: 12-186/2 од 04.04.2023 година во врска со број 12-2148 од 2021 година

Одлука број: 12-255/2 од 04.04.2023 година во врска со број 12-2684 од 2021 година

Одлука број: 12-1046/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-468/4 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-143/2 од 04.04.2023 година во врска со број 12-4186 од 2020 година

Одлука број: 12-5632/4 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-8374/6 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-8699/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-9548/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-1891/3 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-7074/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-6229/6 од 04.04.2023 година во врска со број 12-641/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6941/3 од 04.04.2023 година во врска со број 12-2369/1 од 2021 година

Одлука број: 12-5310/3 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-3725/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-679/3 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-1292/3 од 04.04.2023 година во врска со број 12-3843/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1221/3 од 04.04.2023 година во врска со број 12-4485/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1189/2 од 04.04.2023 година во врска со број 12-4278/1 од 2022 година

Одлука број: 12-318/7 од 04.04.2023 година во врска со број 12-9629/1 од 2022 година

Одлука број: 12-31/8 од 04.04.2023 година во врска со број 12-7451/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2012/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-3619/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-4007/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-8917/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-7932/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-7704/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-7436/2 од 04.04.2023 година

Одлука број: 12-7220/8 од 04.04.2023 година во врска со број 12-1477/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6544/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-471/8 од 11.04.2023 година во врска со број 12-378/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1776/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-7925/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-5179/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-7128/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-1093/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-2508/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-555/3 од 10.04.2023 година во врска со број 12-987/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3705/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-1142/3 од 11.04.2023 година во врска со број 12-2670/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2195/2 од 11.04.2023 година

Одлука број: 12-3139/2 од 11.04.2023 година

Одлука број: 12-73/4 од 11.04.2023 година во врска со број 12-8921/1 од 2022 година

Одлука број: 12-7369/2 од 10.04.2023 година во врска со број 12-7369/1 од 2022 година

Одлука број: 12-422/4 од 11.04.2023 година

Одлука број: 12-3455/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 12-516/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-1365/2 од 07.04.2023 година

Одлука број: 12-7884/2 од 10.04.2023 година

Одлука број: 12-9261/3 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-3922/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-3897/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-391/3 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-780/3 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-1117/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-8613/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-8622/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-8637/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-8659/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-8676/10 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-6808/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-6808/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-110/6 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-783/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-799/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-801/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-803/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-805/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-807/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-811/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-812/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-1334/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-1336/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-1338/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-1341/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-1343/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-1511/4 од 10.04.2023 година

Одлука број: 08-5097/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-5091/2 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-4841/2 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-4131/2 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-322/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-9459/5 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-1437/10 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-1295/7 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-1090/6 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-658/4 од 06.04.2023 година

Одлука број: 08-324/4 од 06.04.2023 година

83-та седница на ДКСК од 27.02.2023 година

Одлука број: 12-267/2 од 01.03.2023 година во врска со број 12-4517/1 од 2022 година

Одлука број: 12-9711/2 од 01.03.2023 година во врска со број 12-4486/1 од 2021 година

Одлука број: 12-315/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-5274/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-9493/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-9708/2 од 01.03.2023 година во врска со број 12-7066/1 од 2021 година

Одлука број: 12-276/3 од 01.03.2023 година во врска со број 12-9732/1 од 2022 година

Одлука број: 12-9480/3 од 01.03.2023 година во врска со број 12-2671/1 од 2021 година

Одлука број: 12-5626/9 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-9372/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-438/7 од 01.03.2023 година во врска со број 12-9524/1 од 2022 година

Одлука број: 12-1941/4 од 01.03.2023 година во врска со број 12-2215/1 од 2019 година

Одлука број: 12-3729/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-720/11 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-1183/7 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-5908/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-8135/3 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-1086/3 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-2487/4 од 02.03.2023 година во врска со број 12-1799/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1180/2 од 02.03.2023 година во врска со број 12-9737/1 од 2022 година

Одлука број: 12-9531/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-831/7 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-479/10 од 02.03.2023 година во врска со број 12-1857/1 од 2022 година

Одлука број: 12-7935/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-8340/3 од 02.03.2023 година во врска со број 12-110/1 од 2020 година

Одлука број: 12-9319/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-9476/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-59/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-173/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-450/2 од 01.03.2023 година во врска со број 12-4087 од 2019 година

Одлука број: 12-2022/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-2180/10 од 01.03.2023 година во врска со број 12-3661/1 од 2020 година

Одлука број: 12-898/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-1715/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-2018/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-2778/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-3504/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-7257/4 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-610/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-4937/2 од 01.03.2023 година

Одлука број: 12-4421/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-5262/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-6552/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-7061/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-7289/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-697/2 од 03.02.2023 година

Одлука број: 12-4279/4 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-3543/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 12-3539/3 од 06.03.2023 година во врска со број 12-3727/1 од 2020 година

Одлука број: 12-7048/4 од 08.03.2023 година

Одлука број: 12-3616/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-3360/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-3336/2 од 08.03.2023 година

Одлука број: 12-2992/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2667/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2619/2 од 08.03.2023 година

Одлука број: 12-2611/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2557/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2511/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2438/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2362/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-2249/2 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-1952/2 од 08.03.2023 година

Одлука број: 12-831/3 од 07.03.2023 година

Одлука број: 12-5560/9 од 06.03.2023 година

Одлука број: 08-5069/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5029/3 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5023/3 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-3954/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-3929/7 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-3902/2 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-8566/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5990/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5198/8 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5016/8 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4886/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4868/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4856/6 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4863/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4861/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4859/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4783/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4706/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4705/5 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4703/6 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-3698/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-1061/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-353/6 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-274/6 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5029/6 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-5087/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-9478/4 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-657/5 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-95/3 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-95/3 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4163/14 од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-708/2  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-251/7  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-4198/7  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-2871/19  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-9514/2  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-9511/2  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-1005/4  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-3968/3  од 03.03.2023 година

Одлука број: 08-3906/3  од 03.03.2023 година

 

 

82-та седница на ДКСК од 14.02.2023 година

Одлука број: 12-272/4 од 15.02.2023 година во врска со број 12-9451/1 од 2022 година

Одлука број: 12-695/2 од 15.02.2023 година

Одлука број: 12-1088/1 од 15.02.2023 година во врска со број 12-9292/1 од 2022 година

Одлука број: 12-8528/4 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-9481/2 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-5141/5 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-35/3 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-4277/4 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-9320/3 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-6980/5 од 16.02.2023 година во врска со број 12-4003/1 од 2021 година

Одлука број: 12-8150/2 од 15.02.2023 година

Одлука број: 12-9196/4 од 16.02.2023 година во врска со број 12-6804/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4539/2 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-7949/2 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-9294/2 од 16.02.2023 година

Одлука број: 12-816/2 од 20.02.2023 година во врска со број 12-3764/1 од 2019 година

Одлука број: 12-2665/3 од 20.02.2023 година во врска со број 12-1199/1 од 2020 година

Одлука број: 12-227/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-470/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-763/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-1004/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-1443/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-2684/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-3754/3 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-3800/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-3930/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-9523/2 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-6944/4 од 20.02.2023 година

Одлука број: 12-8426/2 од 02.03.2023 година

Одлука број: 12-7897/2 од 02.03.2023 година

 

Одлука број: 08-217/6 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-9105/4 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-9086/4 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-8651/4 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-7537/7 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-1112/4 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-4195/2 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-8113/4 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-7576/3 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-5199/8 од 14.02.2023 година

Одлука број: 08-6966/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5981/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5980/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5978/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5977/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5976/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5975/3 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5974/5 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5510/3 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5509/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5508/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5507/5 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-5502/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-730/8 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-290/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-3858/2 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-4884/7 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-4862/4 од 17.02.2023 година

Одлука број: 08-102/2 од 17.02.2023 година

 

81-та седница на ДКСК од 03.02.2023 година

Одлука број: 12-1060/2 од 06.02.2023 година во врска со број 12-1082/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1041/4 од 06.02.2023 година во врска со број 12-4272/1 од 2019 година

Одлука број: 12-421/2 од 06.02.2023 година

Одлука број: 12-4039/4 од 06.02.2023 година

Одлука број: 12-776/6 од 07.02.2023 година во врска со број 12-1517/1 од 2020 година

Одлука број: 12-187/4 од 03.02.2023 година во врска со број 12-4004/1 од 2021 година

Одлука број: 12-627/2 од 07.02.2023 година

Одлука број: 12-1583/3 од 07.02.2023 година

Одлука број: 12-1141/3 од 07.02.2023 година

Одлука број: 12-3127/2 од 08.02.2023 година во врска со број 12-1320/1 од 2021 година

Одлука број: 12-271/3 од 07.02.2023 година во врска со број 12-1772/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7950/2 од 08.02.2023 година

Одлука број: 12-7708/3 од 08.02.2023 година во врска со број 12-7287/1 од 2021 година

Одлука број: 12-9154/3 од 08.02.2023 година во врска со број 12-3032/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1304/3 од 08.02.2023 година во врска со број 12-3385/1 од 2019 година

Одлука број: 12-5195/2 од 08.02.2023 година

Одлука број: 12-6369/2 од 08.02.2023 година

Одлука број: 12-5777/2 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-1241/2 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-2110 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-4304 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-2328 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-2093 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-1871 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-1804 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-1079 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-9210  од 09.02.2023 година во врска 12-4180/1 од 2021 година

Одлука број: 12-5338 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-2868-5 од 09.02.2023 година во врска 12-2032/1 од 2021 година

Одлука број: 12-592-3 од 09.02.2023 година во врска 12-1500/1 од 2020 година

Одлука број: 12-384-2 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-344-3 од 09.02.2023 година во врска 12-2787/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3445 од 09.02.2023 година во врска 12-3445/1 од 2021 година

Одлука број: 12-904-1 од 09.02.2023 година во врска 12-2286/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1301-2 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-795-2 од 09.02.2023 година

Одлука број: 12-446/2 од 10.02.2023 година во врска 12-256/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3651/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-7319/4 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-525/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-1843/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-2539/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-3224/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-3553/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-9013/2 од 10.02.2023 година

Одлука број: 12-632/2 од 13.02.2023 година во врска со број 12-3723/1 од 2022 година

Одлука број: 12-3701/4 од 08.02.2023 година во врска со број 12-5217/1 од 2019 година

Одлука број: 12-2819/3 од 07.09.2022 година во врска со број 12-2971/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1016/1 од 10.02.2023 година во врска со број 12-379/1 од 2021 година

80-та седница на ДКСК од 18.01.2023 година

Одлука број: 12-420/1 од 23.01.2023 година во врска со број 12-6596/1 од 2022 година

Одлука број: 12-8742/4 од 23.01.2023 година

Одлука број: 12-8253/2 од 23.01.2023 година 

Одлука број: 12-192/2 од 23.01.2023 година во врска со број 12-165/1 од 2022 година

Одлука број: 12-2203/2 од 23.01.2023 година

Одлука број: 12-7267/2 од 23.01.2023 година

Одлука број: 12-435/1 од 23.01.2023 година во врска со број 12-8170/1 од 2022 година

Одлука број: 12-436/1 од 23.01.2023 година во врска со број 12-3686/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3376/2 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-4869/4 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-5339/2 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-5697/4 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-6188/2 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-6557/15 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-6988/2 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-9178/3 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-6613/5 од 24.01.2023 година во врска со број 12-3333/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7952/4 од 24.01.2023 година во врска со број 12-4804/1 од 2021 година

Одлука број: 12-105/4 од 25.01.2023 година

Одлука број: 12-7895/4 од 25.01.2023 година

Одлука број: 12-1058/9 од 25.01.2023 година во врска со број 12-4539/1 од 2021 година

Одлука број: 12-106/9 од 24.01.2023 година во врска со број 12-1975/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1216/5 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-1236/5 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-8158/4 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-7255/2 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-35/2 од 24.01.2023 година во врска со број 12-78/1 од 2022 година

Одлука број: 12-9125/3 од 24.01.2023 година во врска со број 12-4715/1 од 2021 година

Одлука број: 12-9315/2 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-7954/5 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-6523/4 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-8161/8 од 25.01.2023 година во врска со број 12-2119/1 од 2021 година

Одлука број: 12-5333/5 од 24.01.2023 година во врска со број 12-2504/1 од 2021 година

Одлука број: 12-5811/6 од 24.01.2023 година

Одлука број: 12-481/1 од 26.01.2023 година во врска со број 12-706/1 од 2020 година

Одлука број: 12-524/1 од 27.01.2023 година во врска со број 12-2679/1 од 2021 година

Одлука број: 12-564/4 од 30.01.2023 година во врска со број 12-3644/1 од 2022 година

Одлука број: 08-107/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-118/3 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-309/5 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-321/7 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-325/6 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-506/1 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-507/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-508/1 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-509/1 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-1020/7 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-1023/6 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-1121/5 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-1297/5 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-1895/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-4161/1 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-6955/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-6957/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-7008/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-7009/3 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-9157/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-7009/3 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-9160/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-140/8 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-4851/2 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-5088/4 од 26.01.2023 година

Одлука број: 08-6619/4 од 26.01.2023 година

78-та седница на ДКСК од 24.11.2022 година
77-та седница на ДКСК од 14.11.2022 година

Одлука број: 12-468/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-1237/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-2121/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-2127/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-3764/4 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-3778/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-6970/3 од 16.11.2022 година во врска со број 12-2164/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6978/3 од 16.11.2022 година во врска со број 12-3652/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7051/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-8735/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-8853/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-1303/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-3971/3 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-2459/9 од 17.11.2022 година во врска со број 12-875/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2460/3 од 16.11.2022 година во врска со број 12-3172/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2546/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-4870/3 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-5743/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-6430/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-2686/3 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-3620/3 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-3469/2 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-8536/3 од 16.11.2022 година во врска со број 12-1531/1 од 2020 година

Одлука број: 12-4535/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-5260/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-3697/3 од 17.11.2022 година во врска со број 12-3474/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1406/13 од 17.11.2022 година во врска со број 12-169/1 од 2020 година

Одлука број: 12-722/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-4239/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-5334/3 од 17.11.2022 година во врска со број 12-2656/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1949/4 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-3204/2 од 17.11.2022 година

Одлука број: 12-8300/4 од 16.11.2022 година

Одлука број: 12-2126/6 од 22.11.2022 година во врска со број 12-704/1 од 2020 година

Одлука број: 12-9057/2 од 22.11.2022 година во врска со број 12-1336/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3142/4 од 22.11.2022 година во врска со број 12-3145/1 од 2019 година

Одлука број: 12-3581/3 од 22.11.2022 година во врска со број 12-5215/1 од 2019 година

Одлука број: 12-5853/2 од 22.11.2022 година

Одлука број: 12-5511/3 од 22.11.2022 година

76-та седница на ДКСК од 25.10.2022 година

Одлука број: 12-479/5 од 27.10.2022 година

Одлука број: 12-5810/6 од 27.10.2022 година

Одлука број: 12-1761/2 од 27.10.2022 година во врска со број 09-3865/1 од 2019 година

Одлука број: 12-34/12 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-405/18 од 28.10.2022 година во врска со број 12-1672/1 од 2021 година

Одлука број: 12-418/4 од 28.10.2022 година во врска со број 12-1849/1 од 2021 година

Одлука број: 12-600/6 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-3560/4 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-7164/9 од 28.10.2022 година во врска со број 12-5577/1 од 2021 година

Одлука број: 12-8457/3 од 28.10.2022 година во врска со број 12-3615/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1271/3 од 28.10.2022 година во врска со број 12-2198/1 од 2019 година

Одлука број: 12-6060/5 од 28.10.2022 година во врска со број 12-3434/1 од 2020 година

Одлука број: 12-6269/5 од 28.10.2022 година во врска со број 12-1292/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7259/2 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-8057/4 од 28.10.2022 годин

Одлука број: 12-61/8 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-532/4 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-687/4 од 28.10.2022 година

Одлука број: 12-343/3 од 01.11.2022 година во врска со број 12-1968/1 од 2020 година

Одлука број: 12-345/3 од 01.11.2022 година во врска со број 12-1969/1 од 2020 година

Одлука број: 12-397/3 од 28.10.2022 година во врска со број 12-3809/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1372/4 од 28.10.2022 година во врска со број 12-1164/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3050/3 од 28.10.2022 година во врска со број 12-4039/1 од 2021 година

75-та седница на ДКСК од 14.10.2022 година

Одлука број: 12-8043/2 од 17.10.2022 година

Одлука број: 12-1671/2 од 17.10.2022 година

Одлука број: 12-8126/3 од 17.10.2022 година во врска со број 12-2133/1 од 2021 година

Одлука број: 12-8125/3 од 17.10.2022 година во врска со број 12-2122/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4507/3 од 17.10.2022 година во врска со број 12-5273/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4504/4 од 17.10.2022 година во врска со број 12-4439/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2145/2 од 18.10.2022 година

Одлука број: 12-4044/2 од 18.10.2022 година

Одлука број: 12-7580/2 од 17.10.2022 година

Одлука број: 12-8769/3 од 17.10.2022 година во врска со број 12-7047/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2665/3 од 18.10.2022 година во врска со број 12-7262/1 од 2021 година

Одлука број: 12-4476/2 од 17.10.2022 година

Одлука број: 12-6958/4 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-7201/4 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-5764/4 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-2326/4 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-205/2 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-2530/2 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-3341/2 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-2799/3 од 19.10.2022 година во врска со број 12-2264/1 од 2021 година

Одлука број: 12-847/3 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-719/3 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-1097/2 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-5271/2 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-6793/4 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-7089/2 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-3694/1 од 19.10.2022 година

Одлука број: 12-3369/2 од 20.10.2022 година

Одлука број: 12-4719/8 од 19.10.2022 година во врска со број 12-4305/1 од 2020 година

Одлука број: 12-6115/4 од 19.10.2022 година во врска со број 12-583/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7222/3 од 19.10.2022 година во врска со број 12-1227/1 од 2021 година

Одлука број: 12-8064/5 од 19.10.2022 година во врска со број 12-1414/1 од 2021 година

Одлука број: 08-5918/2 од 17.10.2022 година

Одлука број: 08-4343/1 од 30.10.2021 година

Одлука број: 08-4320/1 од 30.10.2021 година

Одлука број: 08-4261/1 од 30.10.202 година

Одлука број: 08-4255/1 од 30.10.2021 година

Одлука број: 08-4248/1 од 30.10.2021 година

Одлука број: 08-4207/1 од 30.10.2021 година

Одлука број: 08-3964/1 од 09.10.2021 година

Одлука број: 08-3871/1 од 09.10.2021 година

Одлука број: 08-3856/1 од 09.10.2021 година

Одлука број: 08-7250/1 од 16.10.2019 година

Одлука број: 08-5461/1 од 01.06.2022 година

Одлука број: 08-5186/1 од 25.05.2022 година

Одлука број: 08-4857/1 од 30.10.2022 година

Одлука број: 08-3947/1 од 09.10.2021 година

Одлука број: 08-1743/1 од 08.03.2022 година

Одлука број: 08-584/1 од 11.11.2020 година

Одлука број: 08-203/1 од 22.02.2020 година

Одлука број: 08-66/1 од 28.04.2021 година

Одлука број: 08-188/1 од 14.09.2021 година

Одлука број: 08-4255/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-4261/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-4248/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-5461/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-7250/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-4207/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-584/2 од 14.10.2022 година

Одлука број: 08-5186/2 од 14.10.2022 година

 

74-та седница на ДКСК од 05.09.2022 година

Одлука број: 12-2125/7 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-3332/3 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-4174/6 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-5346/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-3256/3 од 06.09.2022 година во врска со број 12-3780/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6073/3 од 06.09.2022 година во врска со број 12-4239/1 од 2020 година

Одлука број: 12-248/2 од 07.09.2022 година во врска со број 12-3066/1 од 2021 година

Одлука број: 12-678/3 од 07.09.2022 година во врска со број 12-994/1 од 2021 година

Одлука број: 12-214/2 од 07.09.2022 година во врска со број 12-1582/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1709/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-5155/3 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-4176/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-530/4 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-792/17 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-1574/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-2632/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-2901/6 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-4029/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-1989/6 од 06.09.2022 година во врска со број 12-3565/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2819/3 од 07.09.2022 година во врска со број 12-2971/1 од 2019 година

Одлука број: 12-3218/2 од 07.09.2022 година во врска со број 12-3395/1 од 2019 година

Одлука број: 12-3297/7 од 07.09.2022 година во врска со број 12-4604/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6386/3 од 06.09.2022 година во врска со број 12-3804/1 од 2021 година

Одлука број: 12-316/5 од 09.09.2022 година

Одлука број: 12-340/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-952/4 од 09.09.2022 година

Одлука број: 12-2976/5 од 09.09.2022 година

Одлука број: 12-670/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-838/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-2631/2 од 07.09.2022 година

Одлука број: 12-3682/6 од 09.09.2022 година

Одлука број: 12-472/6 од 07.09.2022 година во врска со број 12-4516/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2860/3 од 09.09.2022 година во врска со број 12-1766/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1025/2 од 09.09.2022 година

Одлука број: 12-2861/4 од 09.09.2022 година во врска со број 12-1862/1 од 2021 година

Одлука број 12-4602/2 од 13.09.2022 година

Одлука број 12-4523/3 од 12.09.2022 година

Одлука број 12-3700/2 од 13.09.2022 година

 

73-та седница на ДКСК од 18.08.2022 година

Одлука број: 12-833/3 од 22.08.2022 година во врска со број 12-4221/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1436/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-1553/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-1682/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-2548/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-350/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-673/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-2360/5 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-1988/4 од 19.08.2022 година

Одлука број: 12-2194/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-2254/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-4116/2 од 19.08.2022 година

Одлука број: 12-22/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-257/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-3562/4 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-5862/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-3432/2 од 22.08.2022 година во врска со број 12-995/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2858/3 од 22.08.2022 година во врска со број 12-2381/1 од 2021 година

Одлука број: 12-829/3 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-1411/2 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-1607/2 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-2422/2 од 22.08.2022 година

Одлука број: 12-26/2 од 23.08.2022 година

Одлука број: 12-7966/2 од 23.08.2022 година во врска со број 12-2443 од 2021 година

Одлука број: 12-4181/3 од 23.08.2022 година

Одлука број: 12-195/6 од 25.08.2022 година во врска со број 12-2043/1 од 2021 година

Одлука број: 12-196/3 од 25.08.2022 година во врска со број 12-2846/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3257/4 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-3692/4 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-5091/3 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-1977/4 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-3446/3 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-4518/2 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-7276/3 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-3960/6 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-5696/2 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-1880/22 од 26.08.2022 година

Одлука број: 12-675/2 од 25.08.2022 година во врска со број 12-4655/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2469/7 од 25.08.2022 година во врска со број 12-3748/1 од 2022 година

Одлука број: 12-6618/4 од 25.08.2022 година во врска со број 12-916/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6722/5 од 25.08.2022 година во врска со број 12-2514/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1085/9 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-3083/2 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-4515/3 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-5228/2 од 25.08.2022 година

Одлука број: 12-6104/2 од 25.08.2022 година

72-та седница на ДКСК од 29.07.2022 година

Одлука број: 12-1672/5 од 01.08.2022 година во врска со број 12-3627/1 од 2021 година

Одлука број: 12-2178/11 од 01.08.2022 година во врска со број 12-786/1 од 2020 година

Одлука број: 12-3531/4 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-4413/4 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-7454/5 од 01.08.2022 година во врска со број 12-3702/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1456/2 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-4412/2 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-4414/2 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-2941/9 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-848/2 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-6606/2 од 01.08.2022 година

Одлука број: 12-7469/1 од 03.08.2022 година во врска со број 12-1174/1 од 2021 година

Одлука број: 12-7468/1 од 03.08.2022 година во врска со број 12-2736/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1059/3 од 03.08.2022 година во врска со број 12-4603/1 од 2021 година

Одлука број: 12-799/8 од 03.08.2022 година во врска со број 12-5905/1 од 2021 година

Одлука број: 12-1399/2 од 03.08.2022 година

Одлука број: 12-3455/3 од 03.08.2022 година во врска со број 12-484/1 од 2021 година

Одлука број: 12-48/3 од 01.08.2022 година во врска со број 12-48/1 од 2021 година

Одлука број: 12-48/2 од 01.08.2022 година во врска со број 12-48/1 од 2020 година

Одлука број: 12-7471/1 од 03.08.2022 година во врска со број 12-1203/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3359/4 од 03.08.2022 година

Одлука број: 12-3067/10 од 03.08.2022 година во врска со број 12-3629/1 од 2019 година

Одлука број: 12-1248/6 од 25.08.2022 година во врска со број 12-3928/1 од 2019 година

71-та седница на ДКСК од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-965/2 од 30.06.2022 година во врска со број 12-1136/1 од 2021 година

Одлука број: 12-3255/3 од 30.06.2022 година во врска со број 12-2727/1 од 2021 година

Одлука број: 12-6663/1 од 30.06.2022 година во врска со број 12-624/1 од 2020 година

Одлука број: 12-2449/11 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-3257/7 од 30.06.2022 година во врска со број 12-3207/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1974/3 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-3613/2 од 30.06.2022 година во врска со број 12-1205/1 од 2020 година

Одлука број: 12-1543/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-2026/4 од 30.06.2022 година во врска со број 12-3498 од 2020 година

Одлука број: 12-375/8 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-573/4 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-689/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-977/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-1142/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-2053/3 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-2802/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-244/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-688/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-3426/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-4936/3 од 30.06.2022 година во врска со број 12-5126 од 2021 година

Одлука број: 12-984/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-1081/3 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-1379/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-2134/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-2644/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-3576/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-3591/3 од 30.06.2022 година во врска со број 12-3911 од 2020 година

Одлука број: 12-5396/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-430/5 од 30.06.2022 година во врска со број 12-4283 од 2020 година

Одлука број: 12-65/2 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-720/4 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-1232/5 од 30.06.2022 година во врска со број 12-7052 од 2021 година

Одлука број: 12-1085/7 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-2124/4 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-226/2 од 30.06.2022 година во врска со број 12-2510 од 2020 година

Одлука број: 12-1298/6 од 30.06.2022 година во врска со број 12-3578 од 2020 година

Одлука број: 12-4880/2 од 30.06.2022 година во врска со број 12-2057 од 2021 година

Одлука број: 12-1088/6 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-1202/3 од 30.06.2022 година

Одлука број: 12-1291/2 од 30.06.2022 година


68-ма седница на ДКСК од 20.05.2022 година
67-ма седница на ДКСК од 13.05.2022 година

Одлука број: 12-1876/2 од 19.05.2022 година

Одлука број 12-97/3 од 23.05.2022 година во врска со предмет 12-3517/1 од 08.10.2020 година

Одлука број 12-3693/2 од 23.05.2022 година во врска со предмет 12-3560/1 од 14.10.2020 година

Одлука број 12-2507/3 од 19.05.2022 година во врска со предмет 12-3110/1 од 12.06.2019 година

Одлука број 12-4086/2 од 19.05.2022 година во врска со предмет 12-3188/1 од 31.08.2021 година

Одлука број 12-661/2 од 18.05.2022 година во врска со предмет 12-661/1 од 11.02.2021 година

Одлука број: 12-3597/2 од 20.05.2022 година

Одлука број: 12-1759/2 од 18.05.2022 година

Одлука број: 12-1310/3 од 18.05.2022 година

Одлука број: 12-611/5 од 20.05.2022 година

Одлука број: 12-219/6 од 20.05.2022 година во врска со 12-2273/20

Одлука број: 12-3169/3 од 20.05.2022 година

Одлука број: 12-2644/3 од 20.05.2022 година во врска со 12-4173/21

Одлука број: 12-2225/3 од 18.05.2022 година

Одлука број: 12-1408/2 од 20.05.2022 година

Одлука број: 12-331/2 од 18.05.2022 година

Одлука број: 12-245/2 од 18.05.2022 година

Одлука број: 12-40/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-83/2 од 19.05.2022 година во врска со предмет 12-5275/21

Одлука број: 12-239/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-515/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-1900/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-2722/3 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-2081/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-4530/2 од 19.05.2022 година во врска со предмет 12-4530/21

Одлука број: 12-2588/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-613/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-43/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 12-2803/3 од 19.05.2022 година во врска со предмет 12-2444/21

Одлука број: 12-1373/3 од 17.05.2022 година во врска со предмет 12-2161/20

Одлука број: 12-1423/10 од 17.05.2022 година во врска со предмет 12-7487/21

Одлука број: 12-319/7 од 17.05.2022 година во врска со предмет 12-698/20

Одлука број: 12-351/8 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-959/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 12-2199/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-2637/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 12-3189/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-3273/8 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-3325/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-3427/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-3592/3 од 17.05.2022 година во врска со предмет 12-3650/20

Одлука број: 12-3928/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-4333/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 12-149/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-350/4 од 17.05.2022 година во врска со предмет 12-3881/20

Одлука број: 12-3539/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-4133/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 12-1837/2 од 17.05.2022 година

Одлука број: 08-667/6 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4189/4 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4210/4 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4223/4 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-148/11 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4237/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4876/3 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4896/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4897/4 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4915/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-4916/2 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-71/5 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-785/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-2680/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4121/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3840/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4980/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3626/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3287/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3296/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4130/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4132/3 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4134/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4136/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4129/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4128/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-4135/5 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-939/6 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-949/6 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-1244/5 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-2999/4 од 16.05.2022 година

Одлука број: 08-94/5 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-693/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-948/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3153/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3526/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3627/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3965/5 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3968/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3884/7 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3885/9 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3889/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3895/3 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3904/4 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-3909/2 од 19.05.2022 година

Одлука број: 08-1219/2 од 12.07.2022 година

66-та седница на ДКСК од 21.04.2022 година

Одлука број 12-1215/2 од 26.05.2022 година во врска со 12-1215/1 од 21.02.2022 година

Одлука број 12-2351/1 од 17.05.2022 година во врска со 12-2351/1 од 29.06.2021 година

Одлука бр.12-4440/2 од 05.05.2022 година

Одлука бр.12-4424/2 од 05.05.2022 година

Одлука бр.12-770/10 од 04.05.2022 година

Одлука бр.12-1852/2 од 04.05.2022 година

Одлука број: 12-273/2 од 04.05.2022 година во врска со број 12-4803/19

Одлука бр.12-2620/6 од 03.05.2022 година

Одлука број: 12-1814/4 од 03.05.2022 година во врска со број 12-3066/20

Одлука бр.12-3556/2 од 03.05.2022 година

Одлука бр.12-3815/2 од 03.05.2022 година

Одлука број: 12-420/6 од 03.05.2022 година во врска со број 12-7290/21

Одлука бр.12-423/10 од 03.05.2022 година

Одлука бр.12-2834/3 од 03.05.2022 година

Одлука бр.12-4240/2 од 03.05.2022 година

Одлука бр.12-2726/2 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-7271/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-2144/3 од 27.04.2022 година во врска со број 12-3575/21

Одлука број: 12-1763/7 од 27.04.2022 година во врска со број 12-1967/20

Одлука број: 12-182/7 од 27.04.2022 година во врска со број 12-220/20

Одлука бр.12-2555/2 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-2449/2 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-1861/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-218/3 од 27.04.2022 година во врска со број 12-893/20

Одлука број: 12-109/2 од 27.04.2022 година во врска со број 12-1430/20

Одлука број: 12-3823/5 од 27.04.2022 година во врска со број 12-5252/19

Одлука бр.12-348/2 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-2593/4 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-2685/2 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-731/3 од 27.04.2022 година

Одлука бр.12-2776/8 од 27.04.2022 година во врска со бр.12-2537/1 од 24.07.2020 година

Одлука бр.12-3468/3 од 27.04.2022 година во врска со бр.12-3322/1 од 24.09.2020 година

Одлука број: 12-1560/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-3622/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-949/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-855/6 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-7076/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-4526/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-3442/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-1898/2 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-1289/5 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-1747/6 од 27.04.2022 година

Одлука број: 12-1300/2 од 27.04.2022 година

Одлука бр. 12-342/1 од 26.04.2022 во врска со 12-7485/21

Одлука бр. 12-416/4 од 26.04.2022 во врска со 12-4607/21

Одлука бр. 12-4179/2 од 26.04.2022 во врска со 12-4179/21

Одлука бр. 12-1588/2 од 26.04.2022 во врска со 12-1588/21

Одлука бр. 12-2124/2 од 26.04.2022 во врска со 12-2124/20

65-та седница на ДКСК од 15.04.2022 година

 

Одлука број: 12-343/4 од 26.04.2022 година во врска со пријава бр. 12-343/1 од 20.01.2020 година

Одлука број: 12-858/2 од 26.04.2022 година

Одлука број: 12-3909/2 од 21.04.2022 година

Одлука број: 12-2394/2 од 21.04.2022 година

Одлука број: 12-1211/3 од 20.04.2022 година

Одлука број: 12-4045/2 од 20.04.2022 година

Одлука број: 12-950/7 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-3482/4 од 20.04.2022 година

Одлука број: 12-3432/4 од 20.04.2022 година

Одлука број: 12-577/5 од 19.04.2022 година во врска со број 12-4008/21

Одлука број: 12-5207/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-2616/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-2596/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-1442/5 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-1411/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-1673/3 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-1671/3 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-951/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-4031/1 од 20.04.2022 година

Одлука број: 12-615/6 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-1205/3 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-1299/3 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-3260/9 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-4398/3 од 19.04.2022 година

Одлука број: 12-680/4 од 19.04.2022 година во врска со број 12-3293/20

Одлука број: 12-229/5 од 19.04.2022 година во врска со број 12-479/20

Одлука број: 12-200/7 од 19.04.2022 година во врска со број 12-5371/19

Одлука број: 12-527/2 од 19.04.2022 година во врска со број 12-3732/19

Одлука број: 08-3353/3 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1301/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1300/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1299/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1298/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1896/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1228/2 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-322/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-324/3 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-328/3 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1294/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1290/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1291/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1017/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1018/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1019/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1021/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1022/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-320/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-3290/3 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-3288/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-3289/3 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1893/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1894/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1296/3 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1897/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-3286/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1293/1 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-5004/8 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1249/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-1253/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-216/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-2778/2 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-218/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-220/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-219/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-358/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-357/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-227/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-226/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-5066/7 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-947/5 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-946/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-945/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-698/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-359/4 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-2973/2 од 03.05.2022 година

Одлука број: 08-2988/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-731/7 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-459/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-458/3 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-386/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-230/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-467/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-465/5 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-462/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-460/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-790/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-787/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-786/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-474/3 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-2670/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-1114/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-1113/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-1111/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-1110/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-937/5 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-2679/4 од 27.04.2022 година

Одлука број: 08-694/5 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-695/4 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-807/4 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-809/4 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-1070/4 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-1073/5 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-1076/4 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-3955/7 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-3959/7 од 26.04.2022 година

Одлука број: 08-3055/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-3054/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-3056/3 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4922/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4895/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4894/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4214/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4211/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4205/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4199/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-372/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-838/5 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4297/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4240/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4239/2 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-4221/4 од 19.04.2022 година

Одлука број: 08-3057/2 од 20.04.2022 година

64-та седница на ДКСК од 30.03.2022 година
63-та седница на ДКСК од 15.03.2022 година

Одлука број: 12-441/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-3092/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-6819/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-7079/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-1547/6 од 18.03.2022 година

Одлука број: 12-2331/2 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-258/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-794/3 од 18.03.2022 година

Одлука број: 12-2245/2 од 18.03.2022 година

Одлука број: 12-222/6 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-1370/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-2454/7 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-3579/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-940/6 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-1741/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-5279/3 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-7042/2 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-8/7 од 21.03.2022 година во врска со број 12-8/21

Одлука број: 12-242/9 од 21.03.2022 година во врска со број 12-242/21

Одлука број: 12-506/2 од 21.03.2022 година во врска со број 12-2682/19

Одлука број: 12-565/5 од 21.03.2022 година во врска со број 12-4982/19

Одлука број: 12-98/3 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-378/3 од 21.03.2022 година

Одлука број: 12-2329/1 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-2333/1 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-2334/1 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-2336/1 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-301/2 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-2380/1 од 17.03.2022 година

Одлука број: 12-2293/1 од 16.03.2022 година

Одлука број: 08-93/2 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-302/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-443/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-444/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-445/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-446/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-449/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-451/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-452/3 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-655/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-656/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-659/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-662/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-1120/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4115/6 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4121/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4138/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4142/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4826/7 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-5084/6 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-297/2 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-304/5 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-305/3 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-306/3 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-307/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-308/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-310/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-317/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-318/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-319/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-1122/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-1292/4 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-4127/5 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-4152/5 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-4158/7 од 23.03.2022 година

Одлука број: 08-80/2 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-240/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-813/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-821/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-822/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-839/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-840/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4186/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4194/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4200/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4229/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4230/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4241/4 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4242/7 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4246/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4247/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4258/7 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4259/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4260/7 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4265/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4878/7 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-4979/5 од 22.03.2022 година

Одлука број: 08-6812/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-6811/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-696/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-197/5 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-228/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-222/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3967/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-1068/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-4107/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-5036/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-811/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-697/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3938/8 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3941/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3953/8 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3970/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3973/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-1060/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3892/8 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3971/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-1137/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-1138/4 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3890/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-3877/7 од 18.03.2022 година

Одлука број: 08-933/5 од 18.03.2022 година

62-ра седница на ДКСК од 15.02.2022 година
61-ва седница на ДКСК од 08.02.2022 година
60-та седница на ДКСК од 28.01.2022 година и продолжение на 31.01.2022 година

Одлука број: 12-609/2 од 03.02.2022 година во врска со број 12-3359/19

Одлука број: 12-1663/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-2935/5 од 03.02.2022 година во врска со број 12-1753/20

Одлука број: 12-3970/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-4403/4 од 03.02.2022 година во врска со број 12-3676/20

Одлука број: 12-586/4 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-793/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-1725/4 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-2142/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-4277/3 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-795/3 од 04.02.2022 година

Одлука број: 12-2462/6 од 04.02.2022 година

Одлука број: 12-4312/3 од 04.02.2022 година

Одлука број: 12-198/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-1157/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-1561/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-1874/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-2138/2 од 03.02.2022 година

Одлука број: 12-2620/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-310/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-336/3 од 02.02.2022 година во врска со број 12-4454/19

Одлука број: 12-1034/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-1171/8 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-2502/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-2515/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-2578/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-2674/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-4080/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-4110/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-220/4 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-3193/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-3743/3 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-5368/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-4185/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-2371/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-353/3 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-2952/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-4264/2 од 02.02.2022 година

Одлука број: 12-1900/2 од 01.02.2022 година

Одлука број: 12-773/2 од 01.02.2022 година

Одлука број: 12-1520/6 од 01.02.2022 година во врска со број 12-3677/20

59-та седница на ДКСК од 14.01.2022 година

 

58-ма седница на ДКСК од 28.12.2021 година и продолжение од 29.12.2021 година

Одлука број: 08-87/2 од 17.01.2022 година

Одлука број: 08-534/3 од 17.01.2022 година

Одлука број: 08-2129/49 од 17.01.2022 година

Одлука број: 08-4151/7 од 17.01.2022 година

Одлука број: 08-4164/14 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-4166/15 од 17.01.2022 година

Одлука број: 08-4865/2 од 17.01.2022 година

Одлука број: 08-1304/14 од 13.01.2022 година

Одлука број: 08-198/59 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-4151/6 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3745/11 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3107/7 од 27.12.2021 година

Одлука број: 08-3063/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-459/13 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-2140/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3095/13 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-6555/4 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-4307/8 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3458/5 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3098/16 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-4864/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3634/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3450/5 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-241/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-4615/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3464/5 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3435/9 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-141/6 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-4150/5 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-1162/2 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-5903/4 од 12.01.2022 година

Одлука број: 08-3831/4 од 04.01.2022 година

Одлука број: 08-3844/9 од 04.01.2022 година

Одлука број: 08-4346/5 од 04.01.2022 година

Одлука број: 08-4352/7 од 31.12.2021 година

Одлука број: 08-3005/10 од 31.12.2021 година

Одлука број: 08-587/5 од 31.12.2021 година

57-ма седница на ДКСК од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-3070/13 од 29.12.2021 година

Одлука број: 12-145/2 од 29.12.2021 година во врска со број 12-60/20

Одлука број: 12-279/3 од 29.12.2021 година во врска со број 12-1754/20

Одлука број: 12-3436/2 од 29.12.2021 година во врска со број 12-3430/21

Одлука број: 12-281/4 од 29.12.2021 година во врска со број 12-1546/20

Одлука број: 12-1897/2 од 29.12.2021 година

Одлука број: 12-3835/4 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-3718/2 од 27.12.2021 година

Одлука број: 12-3223/5 од 28.12.2021 година

Одлука број: 12-3520/4 од 28.12.2021 година

Одлука број: 12-4397/2 од 29.12.2021 година во врска со број 12-1350/20

Одлука број: 12-1963/2 од 29.12.2021 година

Одлука број: 12-2955/2 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-3587/5 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-1619/2 од 27.12.2021 година

Одлука број: 12-3628/2 од 27.12.2021 година

Одлука број: 12-1562/2 од 28.12.2021 година

Одлука број: 12-2586/3 од 21.12.2021 година

Одлука број: 12-3262/2 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-2202/2 од 21.12.2021 година

Одлука број: 12-321/7 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-2677/3 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-2681/7 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-3296/2 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-4027/4 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-4481/7 од 17.12.2021 година

Одлука број: 12-2109/2 од 27.12.2021 година

Одлука број: 12-2778/3 од 27.12.2021 година во врска со број 12-178/20

Одлука број: 12-4537/4 од 24.12.2021 година во врска со број 12-1148/19

Одлука број: 12-3770/3 од 23.12.2021 година

Одлука број: 12-70/11 од 24.12.2021 година во врска со број 12-4058/19

Одлука број: 12-199/4 од 24.12.2021 година во врска со број 12-775/19

Одлука број: 12-1312/4 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-1944/3 од 24.12.2021 година во врска со број 12-4084/19

Одлука број: 12-1946/13 од 24.12.2021 година во врска со број 12-3949/19

Одлука број: 12-2116/2 од 24.12.2021 година во врска со број 12-5149/19

Одлука број: 12-3074/4 од 24.12.2021 година во врска со број 12-3116/19

Одлука број: 12-3444/5 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-3560/4 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-4028/4 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-4837/2 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-418/3 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-4030/4 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-4031/4 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-4032/4 од 24.12.2021 година

Одлука број: 12-2618/2 од 24.12.2021 година во врска со број 12-3894/20

Одлука број: 12-180/2 од 23.12.2021 година

Одлука број: 12-166/4 од 23.12.2021 година во врска со број 12-4649/19

Одлука број: 12-5287/2 од 17.12.2021 година

55-та седница на ДКСК од 16.11.2021 година и две продолженија од 17.11.2021 и 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1626/161 од 10.12.2021 година

Одлука број: 12-2265/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2410/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2458/16 од 25.11.2021 година

Одлука број: 12-2737/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2196/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-2608/4 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-3609/2 од 25.11.2021 година

Одлука број: 12-3069/7 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2092/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-1650/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-1901/2 од 24.11.2021 година

Одлука број: 12-262/22 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-583/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1696/3 од 16.11.2021 година

Одлука број: 12-1801/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1802/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-5204/1 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-209/2 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-1507/2 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-2686/3 од 18.11.2021 година

Одлука број: 12-5168/1 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-1488/2 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-736/5 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-384/2 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-3539/4 од 22.11.2021 година

Одлука број: 12-172/8 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-524/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-718/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-801/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-1045/5 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1803/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1804/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1867/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-3365/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2636/3 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2668/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-2995/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-3305/3 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-3449/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-3596/2 од 17.11.2021 година

Одлука број: 12-11/7 од 23.11.2021 година во врска со број 12-4436/19

Одлука број: 12-575/3 од 23.11.2021 година во врска со број 12-570/19

Одлука број: 12-2117/3 од 23.11.2021 година во врска со број 12-5054/19

Одлука број: 12-2347/4 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-2775/4 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-3306/3 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-2501/2 од 23.11.2021 година

Одлука број: 12-4183/2 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-4061/2 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-2540/4 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1461/2 од 19.11.2021 година

Одлука број: 12-1417/2 од 19.11.2021 година

54-та седница на ДКСК од 01.11.2021 година и продолжениe од 02.11.2021 година

Одлука број: 12-4551/2 од 16.11.2021 година во врска со број 12-4551/19

Одлука број: 12-1135/6 од 16.11.2021 година во врска со број 12-2625/19

Одлука број: 12-2308/2 од 16.11.2021 година во врска со број 12-2308/19

Одлука број: 12-2380/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1853/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1765/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1904/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-1297/4 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-531/7 од 10.11.2021 година во врска со број 12-1773/20

Одлука број: 12-78/2 од 10.11.2021 година во врска со број 12-2982/20

Одлука број: 12-551/4 од 10.11.2021 година во врска со број 12-2280/19

Одлука број: 12-2564/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-5423/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-4235/2 од 10.11.2021 година

Одлука број: 12-4459/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-329/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-993/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-1563/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-1617/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-1689/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-3270/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-3437/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-3538/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-4120/2 од 09.11.2021 година

Одлука број: 12-2503/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2361/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-245/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2418/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-302/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2466/4 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2589/5 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2555/6 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-187/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1825/7 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1948/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1966/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1433/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1405/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1314/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-929/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-30/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-1873/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-614/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-813/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-450/5 од 05.11.2021 година во врска со број 12-3848/20

Одлука број: 12-605/3 од 05.11.2021 година во врска со број 12-4181/20

Одлука број: 12-1522/4 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-2749/8 од 05.11.2021 година во врска со број 12-5047/19

Одлука број: 12-3774/4 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4013/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4015/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4044/2 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-4046/3 од 05.11.2021 година

Одлука број: 12-821/3 од 04.11.2021 година

Одлука број: 12-2141/8 од 04.11.2021 година

Одлука број: 12-2163/7 од 04.11.2021 година

Одлука број: 12-3162/9 од 04.11.2021 година

53-та седница на ДКСК од 20.10.2021 година
51-ва седница на ДКСК од 31.08.2021 г. и продолжение од 01.09.2021 година

Одлука број: 12-1583/4 од 16.11.2021 година во врска со број 12-5068/19

Одлука број: 12-335/7 од 21.09.2021 година во врска со број 12-5072/19

Одлука број: 12-2147/2 од 20.09.2021 година во врска со број 12-2147/20

Одлука број: 12-649/2 од 20.09.2021 година во врска со број 12-1823/20

Одлука број: 12-66/5 од 20.09.2021 година во врска со број 12-1705/19

Одлука број: 12-3269/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-1530/4 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-1531/4 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-1533/4 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-3312/1 од 09.09.2021 година

Одлука број: 12-1685/4 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-1756/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-1760/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2150/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2485/3 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2525/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2711/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-2367/2 од 10.09.2021 година

Одлука број: 12-1971/2 од 07.09.2021 година

Одлука број: 12-1870/2 од 07.09.2021 година

Одлука број: 12-4657/6 од 06.09.2021 година во врска со број 12-4657/19

Одлука број: 12-5319/2 од 06.09.2021 година во врска со број 12-5319/19

Одлука број: 12-3247/2 од 06.09.2021 година

Одлука број: 12-1764/4 од 06.09.2021 година во врска со број 12-1593/20

Одлука број: 12-3867/2 од 06.09.2021 година во врска со број 12-3867/19

Одлука број: 12-346/3 од 06.09.2021 година во врска со број 12-2859/19

Одлука број: 12-4702/2 од 06.09.2021 година во врска со број 12-4702/19

Одлука број: 12-4761/3 од 06.09.2021 година во врска со број 12-4761/19

Одлука број: 12-5017/2 од 03.09.2021 година во врска со број 12-5017/19

Одлука број: 12-1542/2 од 02.09.2021 година

Одлука број: 12-3796/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3268/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3267/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3259/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3257/1 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3256/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3197/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-1183/6 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-585/4 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-2444/5 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3240/1 од 02.09.2021 година во врска со број 12-606/20

Одлука број: 12-1603/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-529/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-3241/1 од 02.09.2021 година во врска со број 12-574/20

Одлука број: 12-3242/1 од 02.09.2021 година во врска со број 12-1602/20

Одлука број: 12-10/2 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-374/4 од 03.09.2021 година

Одлука број: 12-1046/3 од 03.09.2021 година


50-та седница на ДКСК од 21.07.2021 г. и продолженија од 22.07.2021 и 23.07.2021 година

Одлука број: 09-168/12 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-554/7 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2791/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2792/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2793/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-2794/1 од 13.08.2021 година

Одлука број: 09-339/5 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-385/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-488/5 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-514/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-735/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-873/6 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-953/6 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-1808/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-2165/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-2460/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-2474/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-3360/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 09-1797/4 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-4421/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-3999/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-492/5 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-2028/3 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-2190/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-3477/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 09-2351/1 од 22.07.2021 година

Одлука број: 09-3668/1 од 22.07.2021 година

Одлука број: 09-207/4 од 26.07.2021 година

Одлука број: 12-2810/1 од 16.08.2021 година

Одлука број: 12-458/3 од 16.08.2021 година

Одлука број: 12-1760/5 од 10.08.2021 година во врска со број 12-2986/19

Одлука број: 12-3457/6 од 10.08.2021 година во врска со број 12-3457/19

Одлука број: 12-33/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-934/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-866/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-2211/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-3540/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-1255/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-576/6 од 04.08.2021 година во врска со број 12-271/19

Одлука број: 12-588/13 од 04.08.2021 година во врска со број 12-588/19

Одлука број: 12-326/3 од 04.08.2021 година во врска со број 12-2735/19

Одлука број: 12-2469/5 од 04.08.2021 година во врска со број 12-2650/19

Одлука број: 12-2205/3 од 04.08.2021 година во врска со број 12-4720/19

Одлука број: 12-103/2 од 03.08.2021 година во врска со број 12-103/20

Одлука број: 12-211/4 од 03.08.2021 година во врска со број 12-4441/20

Одлука број: 12-387/5 од 03.08.2021 година во врска со број 12-387/20

Одлука број: 12-419/2 од 03.08.2021 година

Одлука број: 12-526/6 од 03.08.2021 година во врска со број 12-1606/20

Одлука број: 12-890/25 од 03.08.2021 година во врска со број 12-5038/19

Одлука број: 12-942/4 од 03.08.2021 година во врска со број 12-942/20

Одлука број: 12-1260/9 од 03.08.2021 година во врска со број 12-3103/19

Одлука број: 12-1882/3 од 03.08.2021 година во врска со број 12-3845/19

Одлука број: 12-2014/2 од 03.08.2021 година во врска со број 12-2014/20

Одлука број: 12-2552/3 од 03.08.2021 година

Одлука број: 12-395/7 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-400/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-626/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-1495/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4487/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4665/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4707/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4772/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-4984/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-5028/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 12-1087/3 од 27.07.2021 година

Одлука број: 12-558/7 од 27.07.2021 година

Одлука број: 12-1347/4 од 26.07.2021 година во врска со број 12-1347/20

Одлука број: 12-1434/2 од 23.07.2021 година

Одлука број: 12-2270/4 од 26.07.2021 година во врска со број 12-2270/20

Одлука број: 12-2641/4 од 26.07.2021 година во врска со број 12-2641/20

Одлука број: 12-3417/2 од 26.07.2021 година во врска со број 12-3417/20

Одлука број: 12-347/2 од 23.07.2021 година во врска со број 12-3766/19

Одлука број: 12-628/5 од 26.07.2021 година во врска со број 12-4051/20

Одлука број: 12-707/3 од 26.07.2021 година

Одлука број: 12-891/4 од 26.07.2021 година

Одлука број: 12-1264/2 од 26.07.2021 година во врска со број 12-3313/20

Одлука број: 12-1269/4 од 23.07.2021 година

Одлука број: 12-1923/3 од 23.07.2021 година во врска со број 12-3942/20

Одлука број: 08-3457/5 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-2751/1 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-42/3 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-50/7 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-58/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-59/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-132/7 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-252/4 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-1678/2 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-4172/14 од 04.08.2021 година

Одлука број: 08-1889/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-41/2 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-148/5 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-1771/2 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-2144/2 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-2360/9 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-2396/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3096/13 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3481/3 од 27.07.2021 година

Одлука број: 08-3870/8 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-4292/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-2363/3 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3092/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3094/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-3878/6 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-4165/14 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-11/2 од 26.07.2021 година

Одлука број: 08-29/4 од 26.07.2021 година

49-та седница на ДКСК од 07.06.2021 г. и продолжение од 08.06.2021 година и 09.06.2021 година

Одлука број: 12-2160/5 од 29.06.2021 година во врска со број 12-2405/19

Одлука број: 12-769/12 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-396/6 од 29.06.2021 година во врска со број 12-4179/19

Одлука број: 12-616/2 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-2177/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-3455/19

Одлука број: 12-3897/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-3897/20

Одлука број: 12-46/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-3478/19

Одлука број: 12-2168/3 од 29.06.2021 година во врска со број 12-4031/19

Одлука број: 12-2283/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-2830/19
Извештај број: 12-2283/1 од 25.06.2021 година

Одлука број: 12-987/2 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-1190/2 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-1128/18 од 29.06.2021 година

Одлука број: 12-342/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-342/19

Одлука број: 12-4082/3 од 29.06.2021 година во врска со број 12-4082/20

Одлука број: 12-2668/2 од 29.06.2021 година во врска со број 12-2668/20

Одлука број: 12-425/3 од 21.06.2021 година

Одлука број: 12-2279/2 од 21.06.2021 година во врска со број 12-2279/20

Одлука број: 12-1328/4 од 15.06.2021 година во врска со број 12-5257/19

Одлука број: 12-3763/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3763/20

Одлука број: 12-918/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-918/20

Одлука број: 12-1509/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-1509/20

Одлука број: 12-3186/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3186/20

Одлука број: 12-2457/4 од 15.06.2021 година во врска со број 12-2457/20

Одлука број: 12-81/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-604/20 и 12-5738/19

Одлука број: 12-80/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3109/19

Одлука број: 12-559/3 од 15.06.2021 година во врска со број 12-4101/20

Одлука број: 12-2308/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-2308/20

Одлука број: 12-187/4 од 15.06.2021 година во врска со број 12-187/20

Одлука број: 12-323/5 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3323/20

Одлука број: 12-4299/2 од 15.06.2021 година во врска со број 12-2427/19

Одлука број: 12-327/5 од 15.06.2021 година во врска со број 12-3528/19

Одлука број: 12-1380/6 од 15.06.2021 година во врска со број 12-1380/20

Одлука број: 12-1110/3 од 14.06.2021 година во врска со број 12-1815/20

Одлука број: 12-984/5 од 14.06.2021 година во врска со број 12-984/20

Одлука број: 12-51/4 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4469/19

Одлука број: 12-95/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4040/19

Одлука број: 12-175/3 од 10.06.2021 година

Одлука број: 12-200/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-200/20

Одлука број: 12-303/7 од 10.06.2021 година

Одлука број: 12-314/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-314/20

Одлука број: 12-504/3 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4313/20

Одлука број: 12-509/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-2734/19

Одлука број: 12-564/4 од 10.06.2021 година во врска со број 12-3259/19

Одлука број: 12-566/3 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4269/19

Одлука број: 12-739/8 од 10.06.2021 година во врска со број 12-2775/19

Одлука број: 12-893/3 од 10.06.2021 година во врска со број 12-1920/19

Одлука број: 12-894/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-5483/19

Одлука број: 12-1028/4 од 10.06.2021 година во врска со број 12-2237/20

Одлука број: 12-1449/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-1449/20

Одлука број: 12-3188/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-3188/20

Одлука број: 12-3757/5 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4205/19

Одлука број: 12-4188/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-4188/20

Одлука број: 12-5511/2 од 10.06.2021 година во врска со број 12-5511/19


47-ма седница на ДКСК од 31.03.2021 година и продолжение од 09.04.2021 година и 13.04.2021 година

Одлука број: 12-1567/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3131/19

Одлука број: 12-550/4 од 20.04.2021 година во врска со број 12-1918/19

Одлука број: 12-1608/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-2860/19

Одлука број: 12-1609/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-4224/19

Одлука број: 12-1610/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-3792/19

Одлука број: 12-1611/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-3999/19

Одлука број: 12-1612/1 од 16.04.2021 година во врска со број 12-3530/19

Одлука број: 12-39/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3160/19

Одлука број: 12-1590/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3479/19

Одлука број: 12-1589/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3876/19

Одлука број: 12-1147/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2227/19

Одлука број: 12-874/3 од 15.04.2021 година во врска со број 12-282/19

Одлука број: 12-1585/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-1242/20

Одлука број: 12-1591/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2917/19

Одлука број: 12-477/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-4232/19

Одлука број: 12-1582/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5036/19

Одлука број: 12-1215/3 од 15.04.2021 година во врска со број 12-4718/19

Одлука број: 12-1219/3 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5034/19

Одлука број: 12-1259/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-4376/19

Одлука број: 12-2459/7 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2459/20

Одлука број: 12-287/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-2365/19

Одлука број: 12-465/5 од 15.04.2021 година во врска со број 12-3210/20

Одлука број: 12-982/6 од 15.04.2021 година во врска со број 12-982/20

Одлука број: 12-216/6 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5292/19

Одлука број: 12-1378/2 од 15.04.2021 година во врска со број 12-1378/20

Одлука број: 12-1570/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5686/19

Одлука број: 12-1571/1 од 15.04.2021 година во врска со број 12-5486/19

Одлука број: 12-266/2 од 14.04.2021 година во врска со број 12-3412/20

Одлука број: 12-1525/1 од 12.04.2021 година во врска со број 12-2945/19

Одлука број: 12-1526/1 од 12.04.2021 година во врска со број 12-1869/20

Одлука број: 12-1462/1 од 06.04.2021 година во врска со број 12-4065/19

Одлука број: 12-1430/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-4736/19

Одлука број: 12-1429/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-5304/19

Одлука број: 12-417/2 од 05.04.2021 година во врска со број 12-3473/20

Одлука број: 12-1420/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-5049/19

Одлука број: 12-1422/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-4564/19

Одлука број: 12-1423/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-4936/19

Одлука број: 12-1424/1 од 02.04.2021 година во врска со број 12-116/20

46-та седница на ДКСК од 12.02.2021 година и продолжение од 19.02.2021 година

Одлука број: 09-950/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-951/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-954/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-955/2 од 09.03.2021 година

Одлука број: 09-953/2 од 04.03.2021 година

Одлука број: 09-952/2 од 08.03.2021 година

Одлука број: 09-949/2 од 03.03.2021 година

Одлука број: 09-948/2 од 08.03.2021 година

Одлука број: 09-3413/6 од 03.03.2021 година

Одлука број: 09-489/2 од 22.02.2021 година

Одлука број: 09-540/4 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-744/4 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-779/3 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-873/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-1243/4 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-1878/5 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-2262/11 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-2766/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-4000/3 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-179/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-1976/1 од 26.02.2021 година

Одлука број: 09-493/2 од 22.02.2021 година

Одлука број: 09-1335/4 од 24.02.2021 година

Одлука број: 09-3598/4 од 24.02.2021 година

Одлука број: 09-3869/5 од 24.02.2021 година

Одлука број: 09-3663/1 од 22.02.2021 година

Одлука број: 09-28/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-2159/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-4599/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-333/2 од 19.02.2021 година

Одлука број: 09-731/1 од 15.02.2021 година

Одлука број: 09-800/1 од 18.02.2021 година

Одлука број: 09-799/2 од 18.02.2021 година

Одлука број: 12-991/1 од 02.03.2021 година во врска со број 12-5440/19

Одлука број: 12-1609/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 12-1437/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 12-1204/2 од 26.02.2021 година

Одлука број: 12-442/8 од 26.02.2021 година во врска со број 12-3254/2019

Одлука број: 12-2155/6 од 26.02.2021 година во врска со број 12-4199/2019

Одлука број: 12-2154/4 од 26.02.2021 година во врска со број 12-3501/2019

Одлука број: 12-721/4 од 26.02.2021 година во врска со број 12-5484/2019

Одлука број: 12-722/7 од 26.02.2021 година во врска со број 12-4472/2019

Одлука број: 12-153/2 од 26.02.2021 година во врска со број 12-2256/2019

Одлука број: 12-121/2 од 26.02.2021 година во врска со број 12-4561/2019

Одлука број: 12-3308/2 од 26.02.2021 година во врска со број 12-3308/2019

Одлука број: 12-2191/14 од 26.02.2021 година во врска со број 12-2838/2019

Одлука број: 12-133/3 од 25.02.2021 година во врска со број 12-2148/2019

Одлука број: 12-370/2 од 25.02.2021 година во врска со број 12-2987/2019

Одлука број: 12-911/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-5847/2019

Одлука број: 12-920/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-3844/2019

Одлука број: 12-910/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-4819/2019

Одлука број: 12-912/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-3687/2019

Одлука број: 12-918/1 од 25.02.2021 година во врска со број 12-2025/2019

Одлука број: 12-3612/2 од 24.02.2021 година во врска со број 12-3612/2019

Одлука број: 12-2672/2 од 24.02.2021 година

Одлука број: 12-5841/2 од 24.02.2021 година

Одлука број: 12-3027/2 од 24.02.2021 година

Одлука број: 12-835/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4083/2019

Одлука број: 12-863/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3647/2019

Одлука број: 12-846/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2834/2019

Одлука број: 12-847/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4276/2019

Одлука број: 12-848/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4735/2019

Одлука број: 12-851/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2530/2019

Одлука број: 12-854/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3439/2019

Одлука број: 12-856/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3118/2019

Одлука број: 12-859/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-5194/2019

Одлука број: 12-860/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3559/2019

Одлука број: 12-861/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2076/2019

Одлука број: 12-864/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-5353/2019

Одлука број: 12-869/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-4882/2019

Одлука број: 12-870/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-5598/2019

Одлука број: 12-871/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-3546/2019

Одлука број: 12-872/1 од 23.02.2021 година во врска со број 12-2333/2019

Одлука број: 12-831/1 од 22.02.2021 година во врска со број 12-3491/2019

Одлука број: 12-794/1 од 18.02.2021 година во врска со број 12-2230/2020

Одлука број: 12-152/2 од 16.02.2021 година

Одлука број: 12-3695/4 од 17.02.2021 година во врска со број 12-3695/2020

Одлука број: 12-734/1 од 15.02.2021 година

Одлука број: 12-740/1 од 16.02.2021 година во врска со број 12-3487/2019

Одлука број: 12-741/1 од 16.02.2021 година во врска со број 12-2052/2019

45-та седница на ДКСК од 29.12.2020 година и продолжение од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-131/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-4362/19

Одлука број: 12-134/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-3045/19

Одлука број: 12-135/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-3079/19

Одлука број: 12-136/1 од 11.01.2021 во врска со број 12-5842/19

Одлука број: 12-5535/2 од 08.01.2021 година

Одлука број: 12-857/2 од 08.01.2021 во врска со број 12-5602/19

Одлука број: 12-4227/4 од 08.01.2021 година

Одлука број: 12-2172/5 од 08.01.2021 во врска со број 12-4719/19

Одлука број: 12-2175/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-2689/19

Одлука број: 12-2779/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-2210/19

Одлука број: 12-2171/4 од 08.01.2021 во врска со број 12-5229/19

Одлука број: 12-2424/5 од 08.01.2021 во врска со број 12-2424/19

Одлука број: 12-2517/4 од 08.01.2021 во врска со број 12-5161/19

Одлука број: 12-1719/5 од 05.01.2021 во врска со број 12-1719/20

Одлука број: 12-2130/7 од 08.01.2021 во врска со број 12-5321/19

Одлука број: 12-2623/3 од 08.01.2021 во врска со број 12-5155/19

Одлука број: 12-4343/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-2989/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-3162/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-435/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-2864/19

Одлука број: 12-1261/5 од 05.01.2021 во врска со број 12-3649/19

Одлука број: 12-3292/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-4903/19

Одлука број: 12-562/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-2054/19

Одлука број: 12-2163/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-3723/19

Одлука број: 12-5575/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-5497/2 од 05.01.2021 година

Одлука број: 12-3821/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-3821/19

Одлука број: 12-432/4 од 05.01.2021 во врска со број 12-3284/19

Одлука број: 12-1829/3 од 05.01.2021 во врска со број 12-4263/19

Одлука број: 12-2591/2 од 05.01.2021 во врска со број 12-2591/20

Одлука број: 12-1510/2 од 05.01.2021 во врска со број 12-1510/20

Одлука број: 12-77/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-487/19

Одлука број: 12-75/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-2236/19

Одлука број: 12-74/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5358/19

Одлука број: 12-4458/1 од 30.12.2020 во врска со број 12-5099/19

Одлука број: 12-4457/1 од 30.12.2020 во врска со број 12-3390/19

Одлука број: 12-72/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5390/19

Одлука број: 12-73/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-5189/19

Одлука број: 12-70/1 од 05.01.2021 во врска со број 12-2398/19

Одлука број: 12-231/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-1451/19

Одлука број: 12-345/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-2591/19

Одлука број: 12-490/9 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-905/4 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-1881/3 од 30.12.2020 во врска со број 12-3458/19

Одлука број: 12-1925/7 од 30.12.2020 во врска со број 12-3270/19

Одлука број: 12-1976/26 од 30.12.2020 година

Одлука број: 12-2242/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-2538/19

Одлука број: 12-2244/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-2931/19

Одлука број: 12-2247/2 од 30.12.2020 во врска со број 12-3807/19

Одлука број: 12-2489/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-1369/19

Одлука број: 12-2752/5 од 30.12.2020 во врска со број 12-3366/19

Одлука број: 12-3346/3 од 30.12.2020 во врска со број 12-5093/19

42-ра седница на ДКСК од 27.11.2020 година и продолжение од 11.12.2020 година и 14.12.2020 година

Одлука број: 12-480/4 од 03.12.2020 година

Одлука број: 12-580/3 од 17.12.2020 во врска со број 12-5577/19

Одлука број: 12-581/3 од 17.12.2020 во врска со број 12-5517/19

Одлука број: 12-3746/2 од 16.12.2020 во врска со број 12-5792/19

Одлука број: 12-1917/4 од 16.12.2020 во врска со број 12-2596 од 2019 година

Одлука број 12-4296/1 од 16.12.2020 во врска со број 12-4349 од 2019 година

Одлука број 12-2540/8 од 16.12.2020 во врска со број 12-5354 од 2019 година

Одлука број: 12-4238/3 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4238 од 2019 година

Одлука број: 12-433/3 od 17.12.2020 година во врска со број 12-3015 од 2019 година

Одлука број: 12-444/6 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4344 од 2019 година

Одлука број: 12-500/5 od 17.12.2020 година во врска со број 12-4932 од 2019 година

Одлука број: 12-1222/4 od 17.12.2020 година

Одлука број: 12-239/4 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3191 од 2019 година

Одлука број: 12-1831/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3711 од 2019 година

Одлука број: 12-1833/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3603 од 2019 година

Одлука број: 12-1885/5 od 16.12.2020 година во врска со број 12-5513 од 2019 година

Одлука број: 12-1903/3 od 16.12.2020 година во врска со број 12-3502 од 2019 година

Одлука број: 12-4290/1 od 16.12.2020 година во врска со број 12-4055 од 2019 година

Одлука број: 12-4291/1 od 16.12.2020 година во врска со број 12-4228 од 2019 година

Одлука број: 12-4550/2 od 16.12.2020 година

Одлука број 12-5791/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-5737/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-5667/2 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-4562/2 од 16.12.2020 година во врска со број 4562 од 2019

Одлука број 12-2487/3 од 16.12.2020 година во врска со број 3329-2019

Одлука број 12-2397/6 од 16.12.2020 година во врска со број 2019

Одлука број 12-2213/6 од 16.12.2020 година

Одлука број 12-2092/3 од 16.12.2020 година во врска со број 12-5849 од 2019

Одлука број: 12-715/5 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-749/2 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-969/6 во врска со број 12-5254 од 2019 година

Одлука број: 12-1212-3 во врска со број 12-3968 од 2019 година

Одлука број: 12-1401/7 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-1913-3 во врска со број 12-5547 од 2019 година

Одлука број: 12-1914-4 во врска со број 12-5761 од 2019 година

Одлука број: 12-1918-5 во врска со број 12-2452 од 2019 година

Одлука број: 12-1980/3 во врска со број 12/4350 од 2019 година

Одлука број: 12-1981/3 во врска со број 12-3475 од 2019 година

Одлука број: 12-2158/11 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-2351/4 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-3806/4 во врска со број 5844 од 2019 година

Одлука број: 12-3852/3 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-4053/3 во врска со број 12-4053 од 2019 година

Одлука број: 12-4914/2 во врска со број 4914 од 2019 година

Одлука број: 12-5579/2 од 16.12.2020 година

Одлука број: 12-120/33 од 07.12.2020 година во врска со број 12-5267/19

Одлука број: 12-2985/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2985/19

Одлука број: 12-1216/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4022/19

Одлука број: 12-2680/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2680/19

Одлука број: 12-2750/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4968/19

Одлука број: 12-4329/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4329/19

Одлука број: 12-5251/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5251/19

Одлука број: 12-1220/15 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5219/19

Одлука број: 12-2707/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-3397/19

Одлука број: 12-2981/4 од 01.12.2020 година

Одлука број: 12-4356/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4356/19

41-ва седница на ДКСК од 11.11.2020 година и продолжение од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-3208/2 од 23.11.2020 година во врска со број 12-3271/19

Одлука број: 12-3197/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-1872/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-2169/3 од 23.11.2020 година во врска со број 12-2272/19

Одлука број: 12-2371/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-483/2 од 20.11.2020 година во врска со број 12-3635/19

Одлука број: 12-1951/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-90/4 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-5180/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-4473/2 од 18.11.2020 година

Одлука број: 12-4287/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2203/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-4656/19

Одлука број: 12-1856/6 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3630/19

Одлука број: 12-3931/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-5280/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2468/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3235/19

Одлука број: 12-61/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3679/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3165/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1860/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5265/19

Одлука број: 12-1859/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2773/19

Одлука број: 12-2383/2 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3980/19

Одлука број: 12-327/5 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3102/19

Одлука број: 12-649/4 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1894/7 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5755/19

Одлука број: 12-1089/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-319/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2865/19

Одлука број: 12-1915/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2224/19

Одлука број: 12-1943/2 од 16.11.2020 година во врска со број 12-2149/19

Одлука број: 12-2973/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 12-3626/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2223/5 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2448/7 од 13.11.2020 година

Одлука број: 12-42/4 од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-1957/6 од 12.11.2020 година во врска со број 12-5335/19

 

 

АРХИВА НА ОДЛУКИ ОД СЕДНИЦИ